Версия за печат

02709-2019-0085

BG-Ботевград:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

33. Комуникационна и компютърна техника


Решение номер 72 от дата 27.08.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760088

BG412, Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Витиня към Държавно предприятие - Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ - Враца, местност Витиня, п.к. № 7, За: Соня Митинска, България 2140, Ботевград, Тел.: 0884 176847, E-mail: ddsvitinia@abv.bg, Факс: 0884 858496

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190827leja11569564.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Дейности по чл. 165, ал. 1 от Закона за горите - дърводобив, лов, опазване на горски територии и други


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Поддръжка, ремонт и резервни части за компютърна техника за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДЛС Витиня

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обект на поръчката е поддържане в техническа изправност и ремонт на компютърната техника на Държавно ловно стопанство Витиня, включително доставка на резервни части, необходими за извършването им, както и на материали и консумативи, необходими за работата им. № Компютърна техника брой -1; Преносими компютри- 2; 2.Компютърна конфигурация-13; 3.Принтери-9; 4.Копирна машина-1; 5.Мултифункционално устройство-3; 6.Скенери-2; 7. UPS-13 и всички други допълнителни устройства към тях, както и всички други устройства, които Териториално поделение Държавно ловно стопанство Витиня (ТП ДЛС Витиня) ще придобие по време на изпълнение на поръчката. Изпълнителят се задължава да обслужва и новата компютърна и офис техника, придобита от Възложителя по време на действие на сключения договор за изпълнение на поръчката, като спрямо нея се прилагат същите условия, както спрямо наличната към момента на подаване на офертата. Изпълнението на поръчката се изразява в следното: Диагностика, ремонт и подмяна на дефектирали модули при възникване на проблеми; Периодична софтуерна и хардуерна проверка и настройка на компютърната и офис техника да се извършва един път месечно, като услугата да е изцяло за сметка на Изпълнителя; Ремонт на компютърна техника, компютри, преносими компютри, принтери, монитори и други; Инсталация и преинсталация на ново закупени компютърни модули и програмни продукти; Почистване от вируси; Инсталация и преинсталация на използваните операционни системи; Обновяване и инсталация на драйвери; Увеличаване скоростта на компютъра при проблемна работа; Премахване на ненужни файлове и изчистване на грешки; Оптимизация на цялата система; Поддръжка на локалната мрежа в административната сграда на ТП ДЛС Витиня; Доставка на резервни части и принадлежности се извършва при необходимост. Дейностите по изпълнение на поръчката, следва да се извършват чрез задължително посещение в административната сграда на Възложителя, находяща се в гр. Ботевград, местност Витиня от специалист на Изпълнителя. Ремонтът по компютърната и офис техника се извършва като част от абонаментната поддръжка, а Възложителя заплаща само стойността на подменените дефектирали компоненти. Предвидената прогнозна стойност е изчислена за срок от 36 (тридесет и шест) месеца, като в нея са включени труд, консумативи и резевни части за ремонт, които следва да са оригинални, нови и/или съвместим еквивалент за съответния вид продукт. Дейностите, предмет на тази обществена поръчка, ще се извършват от Изпълнителя в административната сграда на Възложителя. В случай, че техниката не може да бъде ремонтирана на място, доставянето на компютърната техника до сервизната база или офис на Изпълнителя и обратно е за негова сметка. Забележка: Поради невъзможност за предвиждане на необходимите резервни части за срок от 36 месеца, поръчката ще е валидна до изчерпване на финансовия ресурс.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

В предмета на настоящата поръчка са включени дейности, свързани с извършването на поддръжка на компютърната техника (компютърни конфигурации, периферни устройства и др.), периодична профилактика и текущ ремонт, доставка на резевни части, необходими за извършването им. Налице е възможност за прилагането на чл. 46, ал.1 от ЗОП, като според Възложителя, разделянето на обществената поръчка и възлагането и на обособени позиции, не е целесъобразно и не е оправдано. В предмета на настоящата поръчка са включени дейности, свързани с извършването на ремонт на компютърната техника, включително доставка на резервни части. Тъй като при извършването на ремонта възниква необходимост от доставка на резервни части, които ще се установяват от специалистите на Изпълнителя, осъществяващи дейностите по ремонта, с цел спестяване на време за доставката на необходимите резевни части, целесъобразно те да се поръчват и доставят от Изпълнителя, който ще осъществи ремонтните дейности. Ако се възложи на отделни Изпълнители, услугата – поддръжка, ремонт и доставка на резервни части за извършването на ремонта, това би създало пречки във времеви аспект и би забавило изпълнението на ремонта. Всички дейности, които следва да се реализират в рамките на изпълнение на договора, са от такова естество и са взаимосвързани по начин и в степен, които при разделяне на позиции биха довели до съществени затруднения за постигане на желания краен резултат. При разделяне на обособени позиции има опастност изпълнението на поръчката прекомерно да се затрудни технически или да се оскъпи, поради необходимостта от сложна координация с отделните Изпълнители. Наред с това, евентуално предвиждане на обособени позиции, би увеличило и вероятността от забавяне на изпълнението, което може да възпрепятства работата на Възложителя. Предвид горните съображения и с оглед основната цел на закона за постигане на ефективност при разходване на публичните средства, в случая следва да се приеме, че разделянето на обществената поръчка на обособени позиции не е целесъобразно.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 12000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С влязло в сила решение № 71 от 16.07.2019 год. възложителят е прекратил процедура ,,Публично състезание" за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,,Поддръжка, ремонт и резервни части за компютърна техника за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДЛС Витиня" с прогнозна стойност 12000 /дванадесет хиляди лева/ без ДДС, за която процедура не е подадена нито една оферта. Обществената поръчка се обявява при първоначалните обявените с решение № 70 / 20.06.2019г. на директора на ТП ДЛС Витиня условия, при спазване на приложимото към датата на обявяване на настоящата поръчка законодателство. На лице са основанията за прилагане на чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП и откриване на обществена поръчка по реда на Глава двадесет и пета, раздел III - ЗОП - чрез провеждане на ,,Пряко договаряне".

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

БАЙТ ООД, гр.Ботевград, пл. Освободение 5, вх.В, ет.4, ап.42

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Място и срок за подаване на офертата - административната сграда на ТП ДЛС Витиня - до 10.09.2019год. - 16:30 часа. Прякото договаряне ще се проведе от 10:00 часа на 11.09.2019год.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

съгласно чл. 197, ал.1, т.5 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

27.08.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж.Тошко Йорданов Петков

VIII.2) Длъжност

Директор ТП ДЛС с пълномощно № СЗДП 977-6/14.04.2016г.