Версия за печат

01389-2019-0006

BG-Варна:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

17. Машинно инженерство


Решение номер 14 от дата 26.08.2019 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 103003668

BG331, Градски транспорт ЕАД, ул. Тролейна № 48, За: Димитър Атанасов, България 9000, Варна, Тел.: 052 572236, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gtvarna.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pk.gtvarna.com.

I.4) Основна дейност

Транспортни услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 132 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на резервни части и материали за ремонт на нископодови тролейбуси модел ,,SKODA 26 Tr – SOLARIS”, собственост на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна по 14 обособени позиции.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Касае се за доставка чрез покупка на резервни части и материали за нископодови тролейбуси модел ,,SKODA 26 Tr – SOLARIS" по предварителна заявка, за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна, като доставените ,,стоки" следва да са оригинални, новопроизведени и с гарантирани от завода-производител характеристики по вид, тип, клас на точност и други параметри отговарящи на изискванията подробно описани в Техническата спецификация към документацията. Всички резервни части/материали, които ще бъдат доставяни следва да се придружават от сертификат за качество или декларация за съответствие (БДС EN ISO 9001:2015) или еквивалентен, издаден от завода-производител, или оторизационно писмо (нотариално заверено копие или оригинал) от завода-производител, или договор със завода-производител. Такъв документ следва да бъде представен в офертата на съответния участник, като приложение към Предложението за изпълнение на поръчката. Ако участникът не е производител, трябва да представи сертификат от производителя или Декларация за съответствие, съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1 - или еквивалентен, за всяка обособена позиция, за която участва. Такъв документ следва да бъде представен в офертата на съответния участник, като приложение към Предложението за изпълнение на поръчката. Такива сертификати или декларации се представят от изпълнителя на Договора и при доставката на всяка партида след направена заявка. Всеки участник следва да предложи гаранция за евентуални фабрично заводски дефекти на предлаганите стоки. В случай на възникнала необходимост от доставки на резервни части и материали, извън изброените в Техническата спецификация по съответната обособена позиция, Възложителят си запазва правото да заявява за доставка и други резервни части за съответните моторни превозни средства, от каталог на Изпълнителя, които не са включени в спецификацията, при единична стойност, от която се приспада търговска отстъпка от каталога на изпълнителя/производителя, която е оферирал ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовата си оферта, но не по-ниска от 10 %. Участниците подават оферта за обществената поръчка за една, за няколко или за всички обособени позиции.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1629000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Във връзка с необходимостта от доставка на резервни части и материали нужни за извършване на ремонтни дейности по тролейбусите, собственост на ,,Градски транспорт" ЕАД гр. Варна, възникнали вследствие на ежедневната им експлоатация, на основание чл.21, ал.2 и ал.8, т.1, вр. чл.20, ал.1, т.3, б. ,,б" от ЗОП, настоящата поръчка ще се възложи по реда на чл.132 вр. чл.133 от ЗОП

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

26.08.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

ЖЕЛЬО ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

VIII.2) Длъжност

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР (съгл. пълномощно рег. № 3789/12.07.2019г.)