00035-2019-0008

BG-Костинброд:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер РД-05-461 от дата 23.08.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000776363

BG412, община Костинброд, ул.Охрид №1, За: Снежа Трендафилова - Директор на дирекция Обществени поръчки и Оперативни програми и проекти и главен юрисконсулт или Александър Емилов Ненов - зам.-кмет социални и хуманитарни дейности, обществен ред и сигурност и защита на културно-историческото наследство, България 2230, Костинброд, Тел.: 00359721 68712, E-mail: kostinbrod.bg@gmail.com, Факс: 00359721 68777

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.kostinbrod.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://kostinbrod.bg/archives/22302.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Изпълнение на довършителни дейности по сграда на Православен храм "Св. ВМЧК. Мина"

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Изпълнение на довършителни дейности по сграда на Православен храм «Св. Вмчк. Мина», са подробно описани в Техническата спецификации и Количествена сметка за обекта, приложена в документацията.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Техническата спецификация:

2

Показателите за оценка на офертите:

1

Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи договорни условия:

2

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Дейностите, предмет на поръчката, по своята същност представляват една комплексна дейност за довършителни дейности по строителен обект, с отреждане „православен храм“. Спецификата на обекта предполага единни решения, които могат да бъдат постигната единствено при съвместното изпълнение на всички дейности на обществената поръчка. Възложителят търси единство и целесъобразност, за спазване на принципите на ЗУТ и каноните за устроиство на Православните храмове, под надзор на Църковното настоятелство на храм "Св. ВМЧН Мина", поради което, разделянето на обособени позиции не е удачно, с оглед спецификата на обекта.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 291666.67 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП, планираната за провеждане поръчка е за строителство с прогнозна стойност над 270 000 лв. и под 10 000 000 лв. без ДДС. Нормативно определено задължение за Възложителя е да проведе предвидените в чл. 18, ал. 1, т. 12 или 13 на ЗОП процедури. В настоящият случай, прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 291666,67 (двеста деветдесет и една хиляди шестотин шетдесет и шест лева и 67 ст.) лева без вкл. ДДС, определена след Пазарни консултации с идентификатор ПК 2019-8 и оповестени резултати с решение № РД-05-205/10.07.2019 г. с налична относимата информация на: http://kostinbrod.bg/archives/21718#.XV_DMEfsbcs. Предвид обстоятелството, че не са налице условията за провеждане на пряко договаряне, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане на публично състезание. След съобразяване на обстоятелството за планирани обществени поръчки със същия или сходен предмет в рамките на 12 месеца, обществената поръчка ще бъде възложена посредством публично състезание. Провеждането на публична състезание по чл. 178 от ЗОП, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП гарантира в максимална степен свободна и лоялна конкуренция при избор на изпълнител, ефективно и целесъобразно разходване на средства. Редът и условията, при които ще се избере изпълнител на обществената поръчка, са съобразени със ЗОП и Правилника за прилагането на Закона за обществено поръчки. Посредством избрания ред за възлагане на обществената поръчка се гарантира прилагане на принципите на чл.2, ал.1, т.1-4 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП: в 10 дневен срок от изтичането на 7 дневен срок от публикуване на решението и Обявлението в РОП, съгл. чл.179 ал.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

23.08.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Александър Емилов Ненов

VIII.2) Длъжност

зам.-кмет Социални и хуманитарни дейности, обществен ред, сигурност и защита на културно-историческото наследство, като кмет по Заповед № РД-05-458/16.08.2019 г.