04128-2019-0008

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

70. Дизайн и реклама


Решение номер 371 от дата 23.08.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 176182033

BG421, Общинска фондация Пловдив 2019, ул. Екзарх Йосиф 16, За: Радост Иванова, Гвинея 4000, Пловдив, Тел.: 032 632970, E-mail: info@plovdiv2019.eu, Факс: 032 632970

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://plovdiv2019.eu/bg/procurements.

Адрес на профила на купувача (URL): https://plovdiv2019.eu/bg/procurements/2124.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Отдих, култура и религия


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОНЕН МАТЕРИАЛ С ЦЕЛ ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА "ПЛОВДИВ - ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА ПРЕЗ 2019 Г." В ОФИЦИАЛНОТО ИЗДАНИЕ НА ЮНЕСКО „WORLD HERITAGE REVIEW“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

В рамките на настоящата обществена поръчка Изпълнителят Publishing for Development LTD ще предостави на Общинска фондация "Пловдив 2019" следната конкретна услуга: 1. Публикация на една двойна страница - фолио в престижното издание на Юнеско „World Heritage Review“ с фокус Епископската (Голямата) базилика в контекста на град Пловдив - Европейска столица на културата 2019 г. Изданието на Юнеско „World Heritage Review“ се разпространява в цял свят, с периодичност четири пъти в годината, с тираж 8 900 (осем хиляди и деветстотин) броя хартиено издание и 111 754 (сто и единадесет хиляди седемстотин петдесет и четири) електронен абонамент. Статията, представяща информация за Епископската базилика в контекста на град Пловдив - Европейска столица на културата 2019 г., ще бъде около 800 – 1000 (осемстотин-хиляда) думи и ще бъде илюстрирана с до 4 (четири) снимки. Информационният материал ще бъде публикуван в брой 93, месец октомври 2019 г. на „World Heritage Review“, като това ще съвпадне и с официалното откриване на Голямата базилика в град Пловдив през 2019 г. Предоставеният информационен материал ще бъде публикуван в официалното издание на Юнеско „World Heritage Review“ след предварително съгласуване между ОФ "Пловдив 2019" и изпълнителя на поръчката Publishing for Development LTD на крайния текст и изображение, включени в публикацията.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Липсата на разделяне на настоящата обществена поръчка на обособени позиции е продиктувана от факта за нецелесъобразност на подобно разделяне, както и че не е налице такава част от предмета на настоящата обществена поръчка, която може да бъде самостоятелен предмет на обществена поръчка, систематично свързана с другите позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 7950 GBP
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗОП във вр. с чл. 182, ал. 1 от ЗОП, процедура на пряко договаряне с определени лица може да бъде проведена от публичен възложител единствено в случай че поръчката може да бъде изпълнена само от определен изпълнител при наличие на изключителни права, включително на права на интелектуална собственост. В настоящия случай е налице визираната законова хипотеза. Изпълнителят Publishing for Development LTD е официалният издател на пълноцветното списание на ЮНЕСКО – „World Heritage Review - Преглед на световното наследство“. Списанието се публикува 4 пъти в годината на английски, френски и испански език и се разпространява както на официални срещи и събития на ЮНЕСКО, така и на национални и регионални бордове на туризма. Изданието е посветено на съвкупността от културни ценности на дадена общност, които са носители на историческа памет и национална идентичност. Списанието „World Heritage Review - Преглед на световното наследство“ освен от широка аудиторирия, се чете активно и от общността на Световното културно наследство. Сред неговите читатели са: Мехтилд Рьослер, директор на Центъра за световно наследство; Генералните секретари на националните комитети на ЮНЕСКО; служителите на Центъра за световно наследство; служителите на консултативните органи: Международния съюз за опазване на природата и природните ресурси (IUCN), Международния съвет за паметниците на културата и забележителните места (ICOMOS), Международен изследователски център за консервация и реставрация на културни ценности (ICCROM); Делегати на Срещата на Комитета по световно културно наследство (представяно като официално издание на събитието); Делегати на Общото събрание на ЮНЕСКО (официално издание на събитиeто); Членове на Комитета по световно културно наследство; Управители на местата, представляващи световно културно наследство; лидери и ръководни тела на световни и регионални институции, които имат отношение в най-висока степен към опазването на световното и културно наследство. Списанието се издава в тираж 8900 броя на хартиено издание, 111 754 онлайн абонамент, като месечните уникални посещения в уебсайта са 1 007 565. За първа година се предвижда участието на град Пловдив в единственото по света печатно издание „World Heritage Review - Преглед на световното наследство“ на ЮНЕСКО, посветено на съвкупността от културни ценности на дадена общност, които са носители на историческа памет и национална идентичност. В тази връзка Publishing for Development LTD e отправила покана към Общинска фондация „Пловдив 2019“ за публикуване на културна ценност от град Пловдив в годината, в която градът е европейска столица на културата чрез отпечатване на една двойна страница фолио от престижното издание „World Heritage Review - Преглед на световното наследство“. Сътрудничеството мeжду двете страни, ще допринесе за популяризирането на богатото културно и историческо наследство на Пловдив. Съдържанието на статията, която ще бъде публикувана е с фокус „Епископската базилика“ в контекста на проекта Европейска столица на културата за 2019. Мащабният и оригинален проект за реставрация и социализация на Епископската базилика заема централно място в културния живот на Пловдив като културна столица на Европа през 2019 година. Изключителните находки доказват, че базиликата е един от най-внушителните раннохристиянски паметници с уникална архитектура и респектиращи размери. Обектът вече е включен в индикативния списък на ЮНЕСКО за значими културни и природни обекти. Доказателства в подкрепа на мотивите: - Предложение за партньорство от Publishing for Development LTD до Общинска фондация Пловдив 2019 с вх. № 516 / 31.05.2019 г.; - Потвърждение-декларация, издадено на 06.08.2019 г. от ЮНЕСКО за наличие на изключителни права, които Publishing for Development LTD има като официален издател на официалното пълноцветно и периодично списание на ЮНЕСКО – „World Heritage Review - Преглед на световното наследство“, заведено с вх. № 837 / 23.08.2019 г.;

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Publishing for Development LTD, със съкратено наименование PFD Media LTD, с регистрационен номер на компанията в Обединеното кралство: 11748417. Номерът по ДДС във Великобритания: GB 314155436 със седалище и адрес на управление в Честър Хаус, Фулъм Грийн, 81-83 Фулъм Хай Стрийт, Лондон SW6 3JA. Великобритания.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

На основание чл. 65, ал. 1 от ППЗОП, възложителят не прилага чл. 64, ал. 2 и 3 от ППЗОП, тоест не одобрява покана за участие в процедурата и не изпраща покана до лицето, посочено в настоящото решение, тъй като сключва договора за обществена поръчка на основание чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Възложителят сключва договор за обществена поръчка след влизането в сила на решението за откриване на процедурата. При подписването на договора определеният за изпълнител представя освен документите по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5, б. "а" от ЗОП, жалба може да се подава от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от публикуването на решението за провеждане на процедурата на договаряне.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

23.08.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Кирил Мирославов Велчев

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор