01271-2019-0003

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер РСР19-РД93-7 от дата 21.08.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 0006963270476

BG411, Кметът на Столична община-район Сердика, бул.Княгиня Мария Луиза 88, За: инж. Никола Онов, България 1202, София, Тел.: 02 9310537, E-mail: kmet.serdika@abv.bg, Факс: 02 8322095

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.serdika.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.serdika.bg/index.php/2-uncategorised/66-2017-08-28-17-45-10.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Изграждане на физкултурен салон и кухня към 100 ОУ „Найден Геров“, на територията на СО-район „Сердика“ по обособени позиции: І-ва обособена позиция: Инженеринг (преработка на проект и строителство) за изграждане на физкултурен салон, кухня и столова към 100 ОУ „Найден Геров“; ІІ-ра обособена позиция: Упражняване на строителен надзор по време на строителството на физкултурен салон, кухня и столова към 100 ОУ „Найден Геров“; IIІ-та обособена позиция: Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на физкултурен салон, кухня и столова към 100 ОУ „Найден Геров“.

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Дейностите, предмет на поръчката, са разделени в три обособени позиции, с цел да се осъществи целия процес по изграждане на нов физкултурен салон и кухня в 100 ОУ „Найден Геров“. За І-ва обособена позиция: Дейностите, предмет на обособената позиция, включват въвеждане на етапност за изграждане на обект: „Реконструкция на съществуващ учебен блок на ОУ „Найден Геров - № 100” – район „“Сердика с пристрояване на триетажен учебен блок с кухня, столова и физкултурен салон”, чрез преработка на проекта с отделяне на физкултурен салон, кухня и столова, изпълнение на строителството и упражняване на авторски надзор. Пълното описание на обема и видовете дейности е посочено в т.5.1 от Техническата спецификация, част от утвърдената документация. За ІІ-ра обособена позиция: Дейностите, предмет на обособената позиция, включват упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал.1, т.1 от ЗУТ (до издаване на Разрешение за ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация), в следния задължителен обхват, регламентиран в чл.168, ал.1 от ЗУТ. Пълното описание на обема и видовете дейности е посочено в т.5.2. от Техническата спецификация, част от утвърдената документация. За IIІ-та обособена позиция: Дейностите, предмет на обособената позиция, включват осъществяване на инвеститорски контрол на обекта, съгласно действащата нормативна уредба в страната, със задължителен обхат: осъществяване на организационни връзки и взаимоотношения с представители на: Възложителят, представителят на СС, изпълнителят на СМР, авторски надзор и строителния надзор; подписване на констативни протоколи за действително извършени CMP, с които се документират количеството, обема и стойността на изпълнените видове CMP на обекта по договорените цени, съгласно сключените договори за проектиране и изпълнение на строителството строителство на обекта; при констатиране на допуснати грешки, нарушения и явни дефекти от фирмата - изпълнител на CMP, следва да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмен вид под формата на доклад; контрол за стриктното спазване на сроковете, заложени за изпълнение на СМР и др. Пълното описание на обема и видовете дейности е посочено в т.5.3. от Техническата спецификация, част от утвърдената документация.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1250000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Провеждането на предвиденото в ЗОП публично състезание гарантира в голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респективно прозрачност при разходването на финансовите средства. С цел да се осигури максимална публичност и да се постигнат и най-добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно чрез посочения вид процедура. Посредством тази процедура се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и се създадат равни условия и прозрачност при провеждането й.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

На основание чл.196, ал.1, т.1, във връзка с чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП , решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок, считано от изтичане на срока по чл.179 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

21.08.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж.Тодор Славов Кръстев

VIII.2) Длъжност

Кмет на СО-район "Сердика"