Версия за печат

00210-2017-0013

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 131282355

BG411, Агенция по вписванията, ул. Елисавета Багряна 20, За: Антония Георгиева, главен юрисконсулт, България 1111, София, Тел.: 029486 172, E-mail: a.georgieva@registryagency.bg, Факс: 029486 194

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.registryagency.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/dostavka-i-montazh-na-ofis-obzavezhdane-i-mebeli-z/.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РМФ-48 от 21.09.2018 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00210-2017-0013
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка и монтаж на офис-обзавеждане и мебели за нуждите на Агенция по вписванията


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 93-00-139 от 10.12.2018 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Кооперация Панда, общ. Столична, бул.Цариградско шосе №139, hristo.kostov@office1.bg; dimitar.vodenicharov@office1.bg, България 1784, София, Тел.: 02 9766896, E-mail: zop@office1.bg, Факс: 02 000000

Интернет адрес/и:

URL: https://www.office1.bg/.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка и монтаж на офис-обзавеждане и мебели за нуждите на Агенция по вписванията

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

6

ІII.7) Стойност, посочена в договора
43981.4 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

05.08.2019 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

ДА

Променено условие: Плащане - чл. 7, ал. 2; Преди промяната: Чл. 7. (2) Цената на артикулите се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 30 (тридесет) дни от подписването на приемо-предавателен протокол за извършената доставка и след получаване на издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура. ; След промяната: (2.1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща авансово цялата сума по договора с ДДС в срок от 5 (пет) дни от подписване на договора срещу предоставяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на фактура и срещу гаранция, обезпечаваща 100% от аванса под една от следните форми: (а) парична сума, внесена по банковата сметка на Възложителя - ТБ „ТОКУДА БАНК” АД, Банков код BIC: CREXBGSF, IBAN: BG39 CREX 9260 3314 5487 00 (б) банкова гаранция; или (в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя. Срокът на банковата гаранция или застраховка трябва да покрива срока на изпълнение на договора до представяне на приемателно-предавателен протокол и окончателна фактура за изпълнение предмета на договора плюс 30 (тридесет) дни. (2.2) Авансът се счита за усвоен след доставка на всички артикули по договора, констатирана с подписване на приемо-предавателен протокол, съгласно Раздел ІХ от договора, и издаване на окончателна фактура. (2.3) Гаранцията за авансово предоставени средства се освобождава до 3 (три) дни след представяне на следните подписани документи кумулативно: • приемо-предавателен протокол за приемане дейностите; • фактура на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ; Правно основание: чл. 116, ал. 1, т. 5 от ЗОП
ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
43981.4 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Договорът е сключен по Рамково споразумение № СПОР-7/15.03.2018 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка на Централния орган за покупки с предмет: „Доставка и монтаж на офис-обзавеждане и мебели за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации”, обособена позиция №1 „Доставка и монтаж на офис-мебели и столове“ Авансово плащане: 100% от сумата по договора: банкова гаранция от 13.12.2018 г. и фактура от 18.12.2018 г. Банковата гаранция е със срок на валидност до 16:00 ч. на 31.07.2019 г. Приемо-предавателни протоколи за последна доставка: 03.07.2019 г. Приключване на договор в програма "Конто 66": 05.08.2019 г.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

21.08.2019 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Евелина Георгиева Георгиева
VII.2)
Длъжност: началник-отдел "ПОД" и и.д. директор дирекция "ПОЧРД", оправомощен възложител на осн. Заповед №РД-01-412/09.08.2019 г.