01389-2017-0004

BG-гр. Варна:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 103003668

BG331, Градски транспорт ЕАД, ул. Тролейна № 48, За: Димитър Атанасов, България 9000, гр. Варна, Тел.: 052 572200, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://gtvarna.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pk.gtvarna.com/2017/procedura-po-zop-01389-2017-0004.

I.4) Основна дейност

Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 10 от 08.08.2017 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01389-2017-0004
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Временно възмездно ползване, при условията на договор за наем, на 10 (десет) броя градски автобуси, предназначени за масов градски транспорт, необходими за осъществяване дейността на „Градски транспорт“ ЕАД


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: № ГТД 67/21.09.2017г. История от 21.09.2017 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG421, Хеброс бус АД, бул. Македония № 1, автогара Родопи ет.2, България 4004, гр. Пловдив, Тел.: 032 657814, E-mail: office@hebrosbus.com, Факс: 032 657812

Интернет адрес/и:

URL: http://hebrosbus.com.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Временно възмездно ползване, при условията на договор за наем, на 10 (десет) броя градски автобуси, предназначени за масов градски транспорт, необходими за осъществяване дейността на „Градски транспорт“ ЕАД

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност, посочена в договора
114000 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

05.09.2018 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
114000 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

19.08.2019 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Желю Петров Алексиев
VII.2)
Длъжност: Изпълнителен директор (съгл. пълномощно рег. № 3789/12.07.2019г.)