Версия за печат

00045-2019-0014

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер 137 от дата 19.08.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000463379

BG421, Комплексен онкологичен център - Пловдив ЕООД, бул. Васил Априлов №15А, За: Петя Гавазова - ръководител звено ОП, България 4000, Пловдив, Тел.: 0893 317363, E-mail: onkodis_plovdiv@abv.bg, Факс: 032 644388

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.onkoplov.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.onkoplov.com/?q=page&idd=index..

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

”Изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане временен паркинг за нуждите на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД – база II в УПИ IV I Образование – училище и детска градина, кв. 42 по регулационния план на кв. „Въстанически – юг”, гр. Пловдив”.

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обект на настоящата поръчка е изпълнение на строеж за изграждане на временен паркинг за нуждите на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД – база II в УПИ IV I Образование – училище и детска градина, кв. 42 по регулационния план на кв. „Въстанически – юг”, гр. Пловдив. При изпълнението на СМР изпълнителят трябва точно да се спазват одобрените инвестиционни проекти и да се гарантира точното изпълнение на проекта, спазването на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, както и подготовката на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация. Изпълнителят е длъжен да спазва заповеди в заповедната книга, издадени от правоспособни технически лица от участниците в строителството. Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на българската нормативна уредба, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване, и добрите строителни практики в България и в Европа.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на поръчката е единен и неделим, тъй като включва изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане на временен паркинг за нуждите на пациентите на „Комплексен онкологичен център – Пловдив”, по одобрен инвестиционен проект. Възлагането на поръчката на различни изпълнители ще усложни координацията и графика за извършване на строителните действи, чрез които може да се завиши стойността на строителството и в резултат на да доведе до нецелесъобразно разходване на средствата.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 478500 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка попада в хипотезата на чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП, с оглед на което същата ще бъде възложена по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Предвиждат се опции за възлагане на допълнителни дейности в срока за изпълнение на договора за възлагане на поръчката по смисъла на чл. 5, ал. 1 от ППЗОП, които се изпълняват при кумулативното наличие на следните обстоятелства: - Възникнала необходимост от изпълнение на допълнителни дейности, които не са включени в инвестиционния проект и/или в количествено-стойностната сметка, но са задължителни за завършване на строежа и въвеждането му в експлоатация; - Допълнителните дейности не водят до промяна в предмета на поръчката. Възлагането на допълнителни дейности се осъществява чрез сключване на допълнително споразумение между избраният за изпълнител участник и Възложителят при условията на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Общата стойност на опциите за възлагане на допълнителни дейности се определя в максимален размер от 43 500 лв. без ДДС и е включена в прогнозната стойност на обществената поръчка. Общата прогнозна стойност на обществената поръчка с предвидени опции е в размер на 478 500 лв. без ДДС.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалби срещу настоящото решение за откриване процедурата могат да бъдат подавани в срока по чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

19.08.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

д-р Парашкев Милчев Цветков

VIII.2) Длъжност

Управител