Версия за печат

00267-2019-0072

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер 19РОП-65 от дата 19.08.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

BG421, Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов №1, За: Наталия Видолова, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656751, E-mail: zop@plovdiv.bg, Факс: 032 660571

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол по време на строителството на обект: „Изграждане на нова детска градина в кв.42 по плана на кв. „Въстанически-юг“ в район Южен"

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на поръчката включва услуги, свързани с упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол по време на изпълнение на строителни и монтажни работи при изграждане на нова детска градина, находяща се в северозападната част на ПИ с ИД 56784.530.1607, отреден за УПИ IV-530.1607 образование-училище и детска градина, кв. 42, по плана на кв. "Въстанически-юг", гр. Пловдив.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Услугата по упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол се извършва на един обект и по един одобрен инвестиционен проект, с оглед на което възлагането на повече от един изпълнител ще затрудни работния процес и ще усложни координацията за извършване на услугата. Възлагането на един изпълнител ще бъде предпоставка, за по-добра координация при изпълнение на поръчката и ще улесни значително извършването на контрол при изпълнението на дейностите, с оглед на което неразделянето на обособени позиции е технически и икономически оправдано.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 71666.67 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

19.08.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

РОЗАЛИН ПЕТКОВ ПЕТКОВ

VIII.2) Длъжност

Зам.-Кмет ОИЗЕУО в Община Пловдив, Упълномощен възложител по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно Заповед №19ОА-1108/22.05.2019 г. на Кмета на Община Пловдив