Версия за печат

00338-2019-0013

BG-гр.Разград:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер ЗОП-34 от дата 14.08.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000505910

BG324, Община Разград, бул.Бели Лом № 37А, За: Иванка Белева и Мирослава Михайлова, България 7200, гр.Разград, Тел.: 084 618178; 084 618171, E-mail: kmet@razgrad.bg, Факс: 084 660090

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.razgrad.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190814lUtF3677629.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Благоустрояване на прилежащото пространство и създаване на достъпна среда към сградата на Агенция за социално подпомагане гр. Разград“

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка обхваща изпълнение на строителни работи за основен ремонт на градинката пред сградата на Агенция за социално подпомагане /АСП/ -Регионална дирекция гр. Разград, с адрес: гр.Разград 7200, бул „Княз Борис I“ №72. Предвижда се подмяна на плочника и полагане на асфалтови алеи с ориентировъчен обем от 1200 кв.м., съобразно възникналите потребности и в рамките на финансовия ресурс на Възложителя. Предвижда се да се извършат следните видове работи: Настилка(плочник) пред сградата Демонтаж на стари бетонови плочи,изнасяне,разбиване на стар бетон,подравняване на основата,направа на трошенокаменна настилка 15 см,бетон за настилка,армирани мрежи,доставка и полагане на вибропресовани плочи 40/40/6 см. Натоварване и изнасяне на стр.отпадъци и земните маси на депо до 10 км Алеи и зелени площи Демонтаж на стари и монтаж на нови градински бордюри,демонтаж на стари бетонови плочи и монтаж на нови плочи върху пясъчна основа,полагане на нов асфалт по алеите, съобразно финансовите средства на Възложителя. Изискванията, свързани с изпълнение на поръчката се съдържат в документацията на поръчката, в това число в Техническата спецификация, както и в приложимата към нея нормативна уредба. Предметът на настоящата обществена поръчка е свързан с избора на изпълнител, който да изпълни СМР за благоустрояване на дворното пространство (градинката) пред сградата с цел осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура. Градинката е част от имот с идентификационен №61710.502.6425, за който е отреден парцел I „КОО, жилищно строителство и озеленяване“. В него са разположени три сгради – жилищна сграда, хангар (депо) и обществена сграда (АСП-Разград). За имота е приложена кадастрална скица към документацията на обществената поръчка. Предвидените СМР, включени в предмета на поръчката не променят предназначението на територията/градинката. Цели се с дейностите по благоустрояване да се създаде привлекателна градска среда, подобряване на безопасността и озеленяване, благоустрояване на градинката. Площта на градинката е около 1200 кв.м. Предвижда се цялостна подмяна на плочник, бордюри и полагане с площ около 300 кв.м. и полагане на нов асфалт по алеите - 280 кв. м. Подробно описание на заложените за изпълнение СМР е дадено в Техническата спецификация, като ориентировъчен обем на предвидените дейности може да се изведе и от зададените данни по приложената към документацията ПКСС, с посочени ед. мярка и количество.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Настоящата обществена поръчка е неделима по своята същност предвид обстоятелството, че всяка една дейност е свързана с останалите, които са необходими за изпълнение на строително – монтажните работи. Естеството на изпълнение на поръчката и включените за изпълнение дейности в нейния предмет не предполагат необходимост от разделяне на обособени позиции. Липсват ясни критерии и наличие на разграничителни белези, по които да се обособят отделни обекти, респективно отделни обособени позиции в предмета на обществената поръчка.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 29166.67 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С оглед прогнозната стойност на поръчката, посочена в Раздел IV.7) на настоящото решение, предвид сходните потребности на възложителя и законосъобразното планиране на обществените поръчки, избраният вид процедура е открита процедура на основание чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП. Съгласно чл.18, ал.2 от ЗОП открита процедура е процедура, при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

14.08.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Д-р Валентин Стефанов Василев

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Разград