Версия за печат

00267-2019-0070

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

69. Изкуства


Решение номер 19РОП64 от дата 13.08.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

BG421, Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов №1, За: Атанаска Згурова - гл. юрк. дирекция ОП, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656760, E-mail: todor_todorov@plovdiv.bg, Факс: 032 660571

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190812Tqwg8638279.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Организиране и провеждане на спектакъла „Магия на вековете" на НФА „Българе“ в гр. Пловдив“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

С настоящата поръчка се възлага организирането и провеждането на спектакъла "Магия на вековете" на НФА "Българе", който ще се проведе на 08.09.2019 г. на пл. Централен в гр. Пловдив.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Настоящата процедура се провежда за възлагане на обществена поръчка на конкретен изпълнител, притежаващ изключителни права, поради което е невъзможно разделянето на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 25000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Община Пловдив получи предложение от управителя на "Национална импресарска мрежа" ООД за провеждането на спектакъл с наименование "Магия на вековете", подготвен специално за града и по повод Европейска столица на културата 2019. Спектакълът е авторски на ръководителя на НФА "Българе" и управител на "Българе" ЕООД Христо Димитров. С Национален фолклорен ансамбъл "Българе", регистриран като юридическо лице под наименованието "Българе" ЕООД, промоутърът и организатор на спектакъла "Национална импресарска мрежа" ООД е сключил абонаментен договор, с които е договорено ансамбълът да бъде на разположение на промоутъра при организирането на артистични събития и мероприятия, като промоутърът си е запазил правото на първа резервация, за което заплаща месечен абонамент. В абонаментния договор страните са се договорили, че "Национална импресарска мрежа" ООД има право да определя самостоятелно датите и условията на участията, тоест има изключителното право да организира и проведе спектакъла в гр. Пловдив на определената дата по смисъла на чл. 79, ал. 1, т. 3, б. "в" от ЗОП и друго лице не би могло да организира спектакъл със същия изпълнител под същото заглавие в гр. Пловдив. Процедурата ще се проведе при условията на чл. 65, ал. 1 от ППЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Договор за възлагане на поръчката ще бъде сключен с "Национална импресарска мрежа" ООД, с ЕИК 202844200.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

13.08.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Александър Милков Държиков

VIII.2) Длъжност

Зам.-кмет – „Култура и туризъм" при Община Пловдив и Възложител, съгласно заповед № 19ОА1718/17.07.2019 г. на Кмета на Община Пловдив