Версия за печат

00733-2019-0009

BG-Смолян:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

28. Енергетика


Решение номер 424 от дата 12.08.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 120503871

BG424, Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Братан Шукеров АД, бул.България №2, За: Недялка Стаевска, Мария Милковска, България 4700, Смолян, Тел.: 0301-62666, E-mail: mbalsmolyan@mbalsmolyan.com, Факс: 0301-62549

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://mbalsmolyan.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.mbalsmolyan.com/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Представляващ лечебно заведение, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

ДОСТАВКА НА АКТИВНА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ- ЗА НУЖДИТЕ НА „МБАЛ Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ“АД И УЧАСТИЕ В СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на активна нетна електрическа енергия за нуждите на „МБАЛ Д-р Братан Шукеров“АД и участие в стандартна балансираща група. Поръчката е за избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение. Доставка на електрическа енергия ниско напрежение:Прогнозен енергиен недостиг: 10 % . Прогнозен енергиен излишък: 10% . Изпълнителят извършва доставка, за период от 12 /дванадесет/ месеца, на 1 460 Mwh прогнозна нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Разделянето на обособени позиции не е целесъобразно, поради естеството на обществената поръчка, което не предполага възможност за разделяне на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 277312.4 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Прогнозната стойност на процедурата.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал.1, т.4 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

12.08.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Д-р Марин Димитров Даракчиев

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор