Версия за печат

00740-2019-0018

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

33. Комуникационна и компютърна техника


Решение номер 35 от дата 09.08.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831901762

BG411, Изпълнителна агенция по околна среда, бул. Цар Борис III 136, За: Росица Христова Росалина Инджиева Маргарита Димитрова, България 1618, София, Тел.: 00359 29406432, E-mail: rhristova@eea.government.bg, Факс: 00359 29559015

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://eea.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/57.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Околна среда


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на компютърна и периферна техника, сървърно и комуникационно оборудване

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

За подобряването работата на служителите, на информационната и комуникационната структура на ИАОС е необходимо закупуването на 1 бр. сървър, 27 бр. компютърни конфигурации, 8 бр. монитор за работна станция, 16 броя мултифункционални устройства, 10 броя лаптопи, 4 бр. UPS, 3 бр. UPS с допълнителен акумулаторен блок за поддържане на токозахранването, 2 бр. Eaton UPS Network card-MS, 1 бр. компресор с балон, 2 бр. комутатор 24 x 1GB порта, 2 бр. комутатор 16х1GB порта, 2 бр. комутатор, 2 бр. рутер

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Част от стоките, които ще се доставят ще бъдат финансирани със средства предвидени в бюджета на проект BG16M1OP002-3.003-0001 "Анализи и проучвания на видове и природни местообитания и чл. 12 от Директивата за птиците" по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.".

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Обществената поръчка не е разделена на обособени позиции. Предметът на поръчката е комплексен и включва дейности по доставка на компютърна техника, сървърно и комуникационно оборудване, и гаранционна поддръжка, което налага изпълнението й дъ бъде извършено от един изпълнител. Възлагането на изпълнението на различни изпълнители би довело до застрашаване качеството на изпълнение.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 279900 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Условията и редът за възлагане на обществени поръчки, определени в ЗОП, се прилагат задължително от публичните възложители по ЗОП при възлагане на обществени поръчки за доставки. Прогнозната стойност на обществената поръчка с попада в разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП. Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП, когато планираната за провеждане обществена поръчка за доставка е на стойност от 70 000 лв до съответния праг по чл. 20, ал. 1, буква "б" - по-голяма или равна на 280 000 лв. - за доставки и услуги, Възложителят провежда някоя от предвидените в чл. 18, ал. 1, т. 12-13 на ЗОП процедури. Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 279 900 лв. без ДДС, ведно с предвидената опция. Предвид обстоятелството, че не са налице условията за провеждане на открита процедура, състезателен диалог или някоя от процедурите по договаряне, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане на публично състезание.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Възложителят си запазва правото да възложи „опция за допълнителни доставки“, в размер до 150 134 лв. (сто и петдесет хиляди сто тридесет и четири лева) от прогнозната стойност без ДДС, за доставка и гаранционно обслужване на: - до 23 компютърни конфигурации; - до 7 бр. монитор за работна станция; - до 13 бр. мултифункционално устройство; - до 8 бр. лаптоп; - до 4 бр. UPS; - до 2 бр. рутер (машрутизатор); - до 2 бр. комутатор (switches

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10-дневен срок съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

09.08.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Георги Ленков Балчев

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор на ИАОС