01158-2017-0015

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 130316140

BG411, Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура, бул. Шипченски проход № 69, За: инж. Венцислав Кръстев - ид директор дирекция СРПУЕ, България 1574, София, Тел.: 02 8079999, E-mail: office@bgports.bg, Факс: 02 8079966

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.bgports.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bgports.bg/bg/zop/215.

I.4) Основна дейност

Пристанищни дейностиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-10-16 от 13.12.2017 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01158-2017-0015
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Предметът на Обособена позиция № 2 е "Приемане и обработване на твърди отпадъци /Анекс V от МАРПОЛ 73/78 /- пристанище Варна". Дейностите в обхвата на поръчката са извършване на морско-техническите пристанищни услуги по приемане и обработване на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, представляващи твърди отпадъци по Анекс V от МАРПОЛ 73/78, за района на пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна. Обем на обособена позиция № 2: приемането и обработването на 1475 куб.м. отпадъци - рeзултат от корабоплавателна дейност.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 40 от 03.07.2018 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG331, Поддържане чистотата на морските води АД, район Аспарухово, кв. Южна промишлена зона, Терминал за базови масла, България 9000, Варна, Тел.: 052 630626, E-mail: office@pchmv-bg.com, Факс: 052 630626

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Приемане и обработване на твърди отпадъци /Анекс V от МАРПОЛ 73/78 /- пристанище Варна.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност, посочена в договора
309750 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

05.08.2019 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 75.79% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Посочената обща цена в размер на 309 750 лв. без ДДС е формирана въз основа на прогнозното количество отпадъци за срока на договора - 1 475 куб.м., при единична цена за куб.м отпадък 210 лв. без ДДС. Заложеното прогнозно количетво отпадъци не е достигнато в 12-месечния период на изпълнение на договора, поради което реално изплатената сума към изпълнителя е в размер 234 760.15 лв. без ДДС.
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
234760.15 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Последното (окончателно) плащане е извършено на 05.08.2019 г. въз основа на представените от изпълнителя месечен отчет за последния период и фактура, към която дата, в съответствие с чл. 72 от ППЗОП, договорът се счита за изпълнен.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

06.08.2019 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Ангел Борисов Забуртов
VII.2)
Длъжност: Генерален директор