Версия за печат

00856-2019-0009

BG-Търговище:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

28. Енергетика


Решение номер 1830 от дата 05.08.2019 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 835014989

BG334, Водоснабдяване и Канализация ООД Търговище, бул. 29-ти Януари №3, За: Румяна Милушева, България 7700, Търговище, Тел.: 0601 61256, E-mail: rumiana.milusheva@abv.bg, Факс: 0601 67465

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://viktg.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://viktg.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20190805UCOD984231.

I.4) Основна дейност

Водоснабдяване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварителна покана за участие


IІI: Правно основание

Чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на електрическа енергия – ниско напрежение по регулирани цени от краен снабдител, за нуждите на „ВиК” ООД Търговище, по две обособени позиции

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

В обхвата на настоящата обществена поръчка ще бъде доставяна електрическа енергия на ниско напрежение от доставчик последна инстанция. Прогнозното количество на обществената поръчка е посочено в Приожение №1 и №2, които са публикувани в Профила на купувача. Настоящата обществена поръчка включва две обособени позици, както следва: обособена позиция №1 – Доставка на електрическа енергия – ниско напрежение по регулирани цени от краен снабдител, за нуждите на „ВиК” ООД Търговище, на обекти съгл. Приложение №1, с прогнозна стойност 2 769 750 лв. (два милиона седемстотин шестдесет и девет хиляди седемстотин и петдесет лева) без ДДС и обособена позиция №2 – Доставка на електрическа енергия – ниско напрежение по регулирани цени от краен снабдител, за нуждите на „ВиК” ООД Търговище, на обекти съгл. Приложение №2, с прогнозна стойност 256 138,20 лв. (двеста петдесет и шест хиляди сто тридесет и осем лева и 20 ст.) без ДДС.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 3025888.2 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание 138, ал.1 във вр. с чл. 79, ал.1, т.3, "б" от ЗОП, в случаите, когато поръчката може да бъде изпълнена само от определен изпълнител или възлагането на друг изпълнител би довело до нарушаване на изключителни права, придобити по силата на закон или административен акт, възложителите могат да прилагат процедура на договаряне без предварителна покана за участие. За възложителя е необходимо сключването на договор за доставка на електрическа енергия ниско напрежение с доставчик от последна инстанция, който да осигури снабдяването с електрическа енергия на обектите на „ВиК" ООД Търговище без прекъсване и да обезпечи изпълнението на функциите на възложителя. Всички обекти на „ВиК“ ООД Търговище са присъединени към електроразпределителната мрежа на ниско напрежение. Производството, преносът и търговията на електрическа енергия подлежат на лицензиране по реда на чл.39, ал.1 от Закона за енергетиката (ЗЕ).Съгласно чл.43, ал.1 и ал.2 от ЗЕ за една обособена територия на страната се издава само една лицензия за пренос и разпределение на ел.енергия, организиране на борсов пазар на ел.енергия, обществена доставка на ел.енергия и доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция за клиенти, присъединени към електропреносната мрежа. "ЕНЕРГО ПРО" ЕАД притежава лицензия № Л-410-17/01.07.2013г. за дейността "доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция" за срок от 26 години, вписана под №382 в регистъра на издадени лицензии от КЕВР. Дружеството упражнява лицензионната си дейност на обособена територия, която включва област Търговище. Във връзка с изложеното, "ЕНЕРГО ПРО ПРОДАЖБИ" АД притежава изключителни права по смисъла на параграф 2, т.47 от ДР на ЗОП за изпълнение на дейността, предмет на тази поръчка и възлагането и попада в хипотезата на чл. 79, ал.1, т.3, б. "в" от ЗОП, именно поради това обособена позиция №1 ще бъде възложена на "ЕНЕРГО ПРО ПРОДАЖБИ" АД. Обособена позиция №2 включва обект на територията на област Сливен. Дружеството, което упражнява лицензионната си дейност, с лиценз №Л-413-17 /08.07.2013 г. за дейността "доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция" за срок от 26 години вписан под №386, на територията на област Сливен е „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛКТРОСНАБДЯВАНЕ“ ЕАД. Тук отново изложените мотиви по-горе намират приложение и обособена позиция №2 ще бъде възложена на „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛКТРОСНАБДЯВАНЕ“ ЕАД.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

На основание чл.65, ал.1 от ППЗОП възложителят не прилага чл.64, ал.2 и 3 от ППЗОП. Договорът по обособена позиция №1 ще бъде сключен с "ЕНЕРГО ПРО ПРОДАЖБИ" АД, а по обособена позиция №2 с „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛКТРОСНАБДЯВАНЕ“ ЕАД.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Обществената поръчка се финансира със средства на възложителя. Срокът за изпълнение е 36 (тридесет и шест) месеца. За сключване на договора е необходимо участникът да представи актуални документи, удостоверяващи липсата на основания за отстраняване от процедурата по смисъла на чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП, декларация по чл.54, ал.1, т.7 от ЗОП, както и декларация за липсата на специфичните национални основания и писмени декларации по образец на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари, в която участникът следва да декларира дали са налице обстоятелствата по чл.42, ал.2 , т.2, чл.59, ал.1, т.3 от ЗМИП.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10-дневен срок съгл. чл.197 ал.1, т.5, б"а" от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

05.08.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Явор Кирилов Миланов

VIII.2) Длъжност

Управител на "ВиК" ООД Търговище