05207-2018-0001

BG-Пловдив:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 115314988

BG421, Държавна опера - Пловдив, ул. Гладстон 15, За: Калин Ананиев, България 4000, Пловдив, Тел.: 0877 633819, E-mail: office@operaplovdiv.bg, Факс: 0877 633819

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://operaplovdiv.bg/publicprocurement/read.

Адрес на профила на купувача (URL): https://operaplovdiv.bg/publicprocurement/details/id/8.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Отдих, култура и вероизповеданиеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: ОП-02-1 от 04.05.2018 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
05207-2018-0001
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

УСЛУГА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ОЗВУЧАВАНЕ, ОСВЕТЛЕНИЕ И МУЛТИМЕДИЯ ЗА МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕЖДАНИ ОТ ДЪРЖАВНА ОПЕРА ПЛОВДИВ


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: ОСД-08-17 от 11.07.2018 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, ДИНАКОРД ЕВЕНТ ПЛОВДИВ ЕООД, р-н Тракия, бл. 77, вх. А, ет. 7, ап. 22, България 4023, Пловдив, Тел.: 0899 937731, E-mail: iliya_jet@abv.bg, Факс: 0899 937731

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Предоставяне за ползване и обслужване на професионално оборудване за озвучаване, осветление и мултимедия за мероприятия и репетиции, провеждани от Държавна опера Пловдив, по вид, технически характеристики и количество съгласно Техническото предложение на Изпълнителя, при отчитане на конкретните потребности на Възложителя. Изпълнението на поръчката включва услуга по доставка, монтаж, демонтаж, настройка и обслужване на заявеното от Възложителя оборудване на указаните от Възложителя места.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

24

ІII.7) Стойност, посочена в договора
170000 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

05.07.2019 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
170000 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Договорът е прекратен, считано от 05.07.2019 г., поради достигане на максимално допустимата му стойност. Съгласно чл. 5 от договора срокът на договора е 24 месеца, считано от датата на сключването му или до достигане на максимално допустимата стойност. Максимално допустимата стойност е достигната на дата 05.07.2019 г. Считано от извършване на последното дължимо плащане по договора, същият се счита за изпълнен.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

05.08.2019 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: доц. д-р Нина Кубратова Найденова
VII.2)
Длъжност: Директор