Версия за печат

01200-2019-0005

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 07-00-74-1 от дата 02.08.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 175092070

BG411, Български институт по метрология, гр. София, бул. Д-р Г.М. Димитров № 52Б, За: Калоян Стаматов, България 1040, София, Тел.: 02 9702746, E-mail: k.stamatov@bim.government.bg, Факс: 02 9702777

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bim.government.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.bim.government.bg/bg/view/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porachki-po-zop-2019/otkriti%20proceduri%202019/izbor-na-izpalniteli.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: метрология


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Избор на изпълнители за осигуряване на логистика, организация и провеждане на 5 обучения за нуждите на администрацията на БИМ

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предвидени са да се проведат следните 5 специализирани обучения: Обучение 1: Специализирано обучение по привеждане на системите за управление в съответствие с новата версия на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025 от 2018 г.; Обучение 2: Обучение за провеждане на вътрешни одити в съответствие с БДС EN ISO 19011 на системи за управление съгласно новата версия на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025 от 2018 г.; Обучение 3: Обучение за осъществяване на контрол на ЕСФП; Обучение 4: Обучение за изпитване на софтуер за одобряване на типа на средства за измерване; Обучение 5: Обучение за проверка на средства за измервания, управлявани със софтуер. Обучение 1 и Обучение 2 се финансират по административен договор: BG05SFOP001-2.006-0036-C01/06.07.2018 от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд. Обучение 3, Обучение 4 и Обучение 5 се финансират по административен договор: BG05SFOP001-2.006-0034-C01/06.07.2018 от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Настоящата процедура се провежда с финансиране по адм. договор: BG05SFOP001-2.006-0036-C01/06.07.2018 и адм. договор: BG05SFOP001-2.006-0034-C01/06.07.2018, отпуснати от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на настоящата обществена поръчка е еднороден и включва изпълнението на един вид услуга (обучение) спрямо една целева група – служителите на БИМ. Това налага обученията да се обединят с цел рационално планиране, добро програмиране, постигане на ефикасност при провеждане на обученията на отделните служители, за да се постигнат целите на двата проекта. От друга страна обученията са взаимно свързани, например: проверката на софтуера на средства за измерване, управлявани със софтуер е неотменна част от процеса на цялостната проверка на средството за измерване, което от своя страна пък се провежда едновременно с контрола на ЕСФП на даден обект за продажба на течни горива. Тези проверки се извършват от едни и същи служители на БИМ, които следва да осъществяват своите дейности съгласно система за управление, изградена спрямо изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025, а някои от тях да одитират дейностите, включени в СУ по БДС EN ISO/IEC 17025, като познават в детайли изискванията на БДС EN ISO/IEC 19011. Така се гарантира и еднородност и равнопоставеност в обучението на служителите. При евентуалното предвиждане на обособени позиции би имало опасност от застъпване на обучения, т.е. едни и същи служители да се налага да присъстват на различни обучения по едно и също време. От друга страна различните обучения са взаимно свързани и зависими, необходимо да бъдат съобразени едни с други. В тази връзка и с цел координация е необходимо изпълнителя да е един и същ.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 308525 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Прогнозната стойност

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, т.1 ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл.100, ал.3 ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

02.08.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Паун Атанасов Илчев

VIII.2) Длъжност

и.д. председател на БИМ