00035-2019-0006

BG-Костинброд:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

59. Екология


Решение номер РД-05-237 от дата 02.08.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000776363

BG412, община Костинброд, ул. Охрид №1, За: Снежа Трендафилова - директор на дирекция Обществени поръчки и Оперативни програми и проекти и главен юрисконсулт и инж. Габлиела Георгиева - зам.-кмет Устройство на територията, Общинска собственост и екология, България 2230, Костинброд, Тел.: 00359721 68712, E-mail: kostinbrod.bg@gmail.com, Факс: 00359721 68777

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.kostinbrod.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://kostinbrod.bg/archives/22067.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Обезвреждане чрез депониране на неопасни(битови)отпадъци, генерирани от територията на община Костинброд в Регионалното депо - Костинброд, за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обезвреждане чрез депониране на неопасни(битови)отпадъци, генерирани и транспортирани от териториите, попадащи в границите на сметосъбиране и сметоизвозване на община Костинброд в количество около 14 000 тона годишно в единственото съоръжение по ЗУО-депо, на територията на община Костинброд за депониране на отпадъци.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Критериите за подбор:

1

Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи договорни условия:

3

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Не е възможно разделяне на поръчката на обособени позиции, тъй като предметът на поръчката е специфичен. Същият включва комплекс от дейности, които са взаймосвързани за постигане на качеството на изпълняваната услуга, обект на възлагане, която може да бъде изпълнен само от определен изпълнител, поради наличие на изключителни права по силата на Комплексно разрешително за конкретната дейност на територията на възлагането и Решение на РСУО - Регион Костинброд.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 279900 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл.182, ал.1, във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 3, "в" от ЗОП възложителя може да възлага обществени поръчки чрез пряко договаряне, когато предметът на поръчката може да бъде изпълнен само от определен изпълнител, поради наличие на изключителни права, какъвто е случая. Съгласно Комплексно разрешително № 399-Н1/2016г., във връзка с Решение №399-Н1-И0-А0/2016г., издадено на основание чл. 120, ал.1, предложение първо, във връзка с чл.117, ал.2 от Закона за опазване на околната среда и чл.11, ал.1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни на Изпълнителна агенция по околна среда, оператор на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман” е „КОСТИНБРОД ЕКО” АД, с ЕИК 200609341. Дейностите, за изпълнението на които е Комплексно разрешително са нормативно определени в т. 5.4 от приложение № 4 към ЗООС и включва: експлоатация на Клетка 1 и Клетка 6; изграждане и експлоатация на Клетка 2, Експлоатационен път от км1+080 до км1+380, ретензионен басейн за филтрат №2, ограда и вход, Клетка 3 и Клетка 4, по Разрешение за строеж в тази връзка с № 61/25.07.2017 г., допълнено със Заповед № 27 от 07.09.2017 г. от главен архитект на община Костинброд. КОСТИНБРОД ЕКО АД е единствен оператор на Регионалното депо за неопасни отпадъци Костинброд, отредено за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман. Депото се намира в местността „Гоняреви падини”, землището на село Богьовци, на територията на община Костинброд и е единственото, което Общината може да ползва на своя територия за дейности по управление на отпадъците, съгл. чл. 49, ал. 9 от ЗУО. Съгласно Национален план за периода 2009-2013г. за Регион Костинброд са определени общините-Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман, както и задължението им да изградят регионално депо, което да ползват общо (чл. 49, ал. 9 от ЗУО). Посочените общини в изпълнение на задълженията си по чл. 23 и чл. 24 от ЗУО са създали "Регионално сдружение за управление на отпадъците" и са взели решение за изграждане на Регионално депо на територията на община Костинброд от "Костинброд Еко" АД. В чл. 23, ал. 3 от ЗУО са определени формите на собственост на регионалното депо и/или съоръженията за третиране на отпадъци, като една от тях е съсобственост между финансиращия частен партньор и общината, собственик на терена. Регионалното депо за регион Костинброд е изградено от акционерното дружество „Костинброд Еко“ с ЕИК 200609341, с акционер община Костинброд с чрез непарична вноска – ПИ и Отстъпено право на строеж върху друг ПИ, за обект "Регионалното депо". Депото е изградено. Издадени са Разрешение за строеж №276/03.09.2010 г., допълнено със Заповед №08/09.04.2011 г.на гл.архитект на община Костинброд, във вр. Комплексно разрешително №399-НО/2010 от МОСВ и Разрешение за ползване № СТ-05-88/31.01.2012 г. от ДНСК. В предмета на дейност на "Костинброд Еко" АД е включено "извършване и предоставяне на услуги и дейности във връзка с управлението и третирането на отпадъци, изграждане, управление и стопанисване на регионално депо за твърди битови отпадъци, която е нормативно регулирана дейност, за която в законодателството е въведен специален разрешителен режим". Разпоредбата на чл. 117, ал.1 от ЗООС предвижда тези дейности да се изпълняват след издаването на Комплексно разрешително за дейностите на Оператора на инсталациите и съоръженията. Съгласно § 1, т. 21 от ДР на Наредба № 6 от 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци оператор е ЮЛ или ФЛ, което е собственик на депото или е отговорно за неговото стопанисване в съответствие с нормативните актове в областта на опазване на околната среда. Продължава в Раздел VІІ.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Костинброд Еко АД, ЕИК: 200609341

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Продължение от раздел V: Отчитайки, че на „Костинброд Еко“ АД, е оператор на регионалното депо за Регион Костинброд, с Комплексно разрешително № 399-Н1/2016г., във връзка с Решение №399-Н1-И0-А0/2016г., издадено на основание чл. 120, ал.1, във връзка с чл.117, ал.2 от Закона за опазване на околната среда и чл.11, ал.1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни на Изпълнителна агенция по околна среда и имайки предвид §1, т.39 от ДР на ЗООС, определящ Комплексното разрешително за индивидуален административен акт, предоставящ разрешение за експлоатация на определена инсталация или на дадена част от нея при определени условия, считаме, че операторът е доказал съответствието си със законовите изисквания и към момента на вземане на Решението, осъществява дейностите в обхвата на цитираното разрешително. С оглед изложеното, възлагането на поръчката на друго лице, различно от „Костинброд Еко“ АД, ще наруши изключителните му права, придобити въз основа на Закона за опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците, Наредба № 6 от 2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, както и на Комплексно разрешително с № 399-Н1/2016г. на ИАОС на МОСВ. Прогнозната стойност на обществената поръчка не надхвърля праговете по чл.20, ал.2 от ЗОП. Предвид изложеното, за възложителят съществуват достатъчно основания за провеждане на процедура по реда на чл.182, ал.1 във връзка с чл.79, ал.1, т.3 от ЗОП. Спрямо конкретното лице, възложителят има изисквания да докаже преди подписване на договора, че дейността по депониране на отпадъците в депото се осъществява само от него, поради което възлагането на договора не може да се реализира в условия на конкуренция. Възложителят цели да се осигури законосъобразно обезвреждане на неопасни отпадъци, генерирани и транспортирани от териториите, попадащи в границите на сметосъбиране и сметоизвозване на община Костинброд от единствения оператор със специфичната дейност, осъществявана на единственото депо на територията на общината, обосновава решението за пряко договаряне с конкретното лице. Това е периодично възлагана обществена поръчка и за избора на процедура АОП се е произнесъл със Становище № Е-31-00-007574 от 13.05.2015 г. Договарянето ще се проведе на 08.08.2019 г. от 10,00 ч. в гр.Костинброд, ул.Охрид №1, ет2, кабинет 26. Срок за предоставяне на оферта до 07.08.2019 г. 17,00 часа в ЦИУГ(деловодството) на община Костинброд.Изисквания: Участникът да представи оферта на български език. Офертата да съдържа: Заявление за участие, ЕЕДОП, Декларация за срок на валидност на офертата, Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, Техническо и Ценово предложение. Офертата да се представи на хартиен носител в запечатана непрозрачна опаковка с надпис, съдържащ наименование на обществената поръчка, наименование на участника с данни за обратна връзка. Критерии за възлагане, съгласно чл.70, ал.1 и ал.2, т.1 от ЗОП- "икономичиски най-изгодна оферта" по критерии "най-ниска цена". Преди подписване на договора, изпълнителят предоставя гаранция за изпълнение на договора от 3% от стойността на договора без ДДС, във форма по избор на изпълнителя и определена в ЗОП. На основание чл. 65, ал. 1, т.1 от ППЗОП, ще бъде сключен договор по чл.182, ал.1, във връзка с чл.79, ал.1, т.3 от ЗОП и е поканен един участник. При подписване на договора, изпълнителя да изпълни задълженията си по чл.65, ал.2 от ППЗОП, като представи документи по чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП и Декларация за липса на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.7 от ЗОП.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10 дневен срок от публикуване на Решението за откриване на процедурата на договаряне, съгласно чл.197, ал.1, т.5 "а" от Закона за обществените поръчки.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

02.08.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Габриела борисова Георгиева - зам.-кмет на община Костинброд

VIII.2) Длъжност

за кмет на община Костинброд, съгласно Заповед № РД-05-211/15.07.2019 г.