Версия за печат

00826-2019-0007

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

49. Фармация


Решение номер Д-173 от дата 02.08.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831605813

BG411, Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия Свети Наум ЕАД, ул. Доктор Любен Русев № 1, За: Мариана Балабанова, България 1113, София, Тел.: 02 9702283, E-mail: m.balabanova@svnaum.com, Факс: 02 8709309

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.svnaum.com/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki/obshtestveni-porachki-2/dogovaryane-bez-obyavlenie.

I.2) Вид на възложителя

Друг: представляващ лечебното заведение, съгласно чл.5, ал.2, т.16 от ЗОП

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД, гр. София

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Настоящата обществена поръчка е за доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София. В рамките на обществената поръчка се съдържат 38 обособени позиции с лекарствени продукти, подробно описани в Техническата спецификация.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 22989.1 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание чл. 110, ал.1, т. 2 от ЗОП (представените оферти не отговарят на предварително обявените условия на поръчката), Възложителят с Решение № Д-125/14.05.2019г. на Изпълнителния директор на МБАЛНП “Свети Наум” ЕАД (Решението е влязло в сила) е прекратил обществената поръчка с предмет: “Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛНП “Свети Наум” ЕАД”, идинтификационен номер в АОП: 00826-2018-0010 и ID номер 00120 в Профила на купувача на възложителя, в частта за: Обособена позиция № 3 с INN Omeprazole Обособена позиция № 19 с INN Acenocoumarol Обособена позиция № 26 с INN Phytomenadion Обособена позиция № 32 с INN Glucose Обособена позиция № 49 с INN Lidocaine Обособена позиция № 54 с INN Dopamine Обособена позиция № 58 с INN Isosorbide dinitrate Обособена позиция № 68 с INN Pentoxifylline Обособена позиция № 84 с INN Enalapril Обособена позиция № 85 с INN Enalapril Обособена позиция № 86 с INN Enalapril Обособена позиция № 90 с INN Terlipressin Обособена позиция № 98 с INN Amoxicilline, clavulanic acid Обособена позиция № 102 с INN Cefuroxime Обособена позиция № 105 с INN Cefoperazone, Sulbactam Обособена позиция № 106 с INN Cefepime Обособена позиция № 110 с INN Clarithromycin Обособена позиция № 111 с INN Azithromycin Обособена позиция № 116 с INN Ciprofloxacin Обособена позиция № 121 с INN Fluconazole Обособена позиция № 125 с INN Immunoglobulins, normal human, for intravascular adm. Обособена позиция № 132 с INN Tizanidine Обособена позиция № 133 с INN Tizanidine Обособена позиция № 172 с INN Levodopa, Benserazide Обособена позиция № 191 с INN Amisulpride Обособена позиция № 199 с INN Hydroxyzine Обособена позиция № 214 с INN Donepezil Обособена позиция № 215 с INN Donepezil Обособена позиция № 222 с INN Bromhexine Обособена позиция № 228 с INN Pilocarpine, Timolol С Решение № Д-126/14.05.2019г. на Изпълнителния директор на МБАЛНП “Свети Наум” ЕАД (Решението е влязло в сила) Възложителят е прекратил горепосочената обществена поръчка на основание чл. 110, ал.1, т.1 от ЗОП (не е подадена нито една оферта) в частта за: Обособена позиция № 28 с INN Albumin Обособена позиция № 30 с INN Hydroxyethylstarch Обособена позиция № 50 с INN Propafenone Обособена позиция № 67 с INN Pentoxifylline Обособена позиция № 70 с INN Pentoxifylline Обособена позиция № 73 с INN Metoprolol Обособена позиция № 75 с INN Atenolol Обособена позиция № 78 с INN Nifedipine Обособена позиция № 79 с INN Nimodipine Обособена позиция № 80 с INN Nimodipine Обособена позиция № 82 с INN Verapamil Обособена позиция № 83 с INN Diltiazem Обособена позиция № 87 с INN Lisinopril Обособена позиция № 88 с INN Povidone- iodine Обособена позиция № 91 с INN Dexamethasone Обособена позиция № 100 с INN Piperacillin, Tazobactam Обособена позиция № 101 с INN Cefazolin Обособена позиция № 108 с INN Imipenem, Cilastatin Обособена позиция № 112 с INN Tobramycin Обособена позиция № 117 с INN Ciprofloxacin Обособена позиция № 127 с INN Diclofenac Обособена позиция № 134 с INN Fentanyl Обособена позиция № 135 с INN Fentanyl Обособена позиция № 138 с INN Morphine Обособена позиция № 142 с INN Tramadol, Paracetamol Обособена позиция № 161 с INN Gabapentin Обособена позиция № 168 с INN Lacosamide Обособена позиция № 173 с INN Levodopa, Benserazide Обособена позиция № 174 с INN Levodopa, Benserazide Обособена позиция № 180 с INN Flupentixol Обособена позиция № 188 с INN Olanzapine Обособена позиция № 195 с INN Risperidone Обособена позиция № 204 с INN Escitalopram Обособена позиция № 210 с INN Piracetam Обособена позиция № 212 с INN Vinpocetine Обособена позиция № 216 с INN Galantamine Обособена позиция № 217 с INN Galantamine Обособена позиция № 219 с INN Memantine Обществената поръчка е открита с Решение № Д-282/26.11.2018г. на Изпълнителния директор на МБАЛНП “Свети Наум” ЕАД на основание чл. 73, ал. 1 от ЗОП във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 1, б.“б“ от ЗОП - открита процедура.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

“Софарма Трейдинг" АД, с ЕИК:103267194; "Фьоникс Фарма" ЕООД, с ЕИК: 203283623; “Б. Браун Медикал" ЕООД, с ЕИК: 175016820.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

До "Софарма Трейдинг" АД се изпраща покана за участие в процедурата, по следните обособени позиции:1;2;3;4;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;34;36;37;38; До "Фьоникс Фарма" ЕООД се изпраща покана за участие в процедурата, по следните обособени позиции: 1;2;5;6;8;11;12;13;14;15;16;17;18;19;21;24;26;30;31;32;33;34;35; Да "Б. Браун Медикал" ЕООД се изпраща покана за участие в процедурата по обособена позиция № 3.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал.1,т.5 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от публикуване на решението за провеждане на процедурата на договаряне по чл.18, ал.1, т.8 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

02.08.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

акад. проф. д-р Иван Господинов Миланов, д.м.н.

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор