Версия за печат

01389-2016-0007

BG-гр.Варна:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 103003668

BG331, Градски транспорт ЕАД, ул. Тралейна № 48, За: Димитър Атанасов, България 9000, гр.Варна, Тел.: 052 572200, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.gtvarna.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pk.gtvarna.com/2016/procedura-po-zop-01389-2016-0007.

I.4) Основна дейност

Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 13 от 17.08.2016 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01389-2016-0007
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на гориво за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна по обособени позиции.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 33 от 29.05.2017 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG315, Петрол АД, ул. Гърговска № 12, България 5500, гр. Ловеч, Тел.: 02 9690300, E-mail: office@petrol.bg, Факс: 02 9690300

Интернет адрес/и:

URL: www.petrol.bg.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка чрез покупка на автомобилен бензин А-95Н

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност, посочена в договора
6200 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

08.05.2018 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 72% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Касае се за предоставяне на гориво чрез покупка в бензиностанциите на изпълнителя - Петрол АД, при условия на отложено плащане и чрез използване на електронни карти за регистрация и авторизация на покупките, съгласно условията на договора И НУЖДИТЕ на „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ" ЕАД – гр. Варна. Съгласно сключеният договор Възложителят няма задължение да закупи в пълен обем посоченото количество гориво и може да намали обема на обществената поръчка при евентуално отпадане на необходимостта от потребяване на посоченото гориво. Прогнозната стойност по тази Обособена позиция е 6200 лв.
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
4469.83 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

01.08.2019 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Желю Петров Алексиев
VII.2)
Длъжност: Изпълнителен директор (съгл. пълномощно рег. № 3789/12.07.2019г.)