Версия за печат

02709-2019-0081

BG-с. Чупрене:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

4. Строителни конструкции


Решение номер 184 от дата 31.07.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760226

BG311, СЗДП ТП ДГС Миджур, ул. Асен Балкански № 2, За: Любослава Йорданова, България 3750, с. Чупрене, Тел.: 0876 376615, E-mail: ddsmidzhur@abv.bg, Факс: 09327 2420

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190731VkhS11502810.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Стопанисване и опазване на горски територии-държавна собственост съгласно ЗГ


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Основен ремонт на туристически обект Ловна база „Бела вода”, регистриран по ЗЛОД в района на дейност на ТП ДГС Миджур по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Изграждане на навес; Обособена позиция № 2: Изграждане на вътрешен и външен парапет

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

№ Видове СМР мярка кол. Забележка ОП 1 – Изграждане на навес 1 Направа носеща конструкция-колони и столици от обработен иглолистен материал - греди 14/14 мз. 0,44 4 бр. колони и 1 столица 11 м. 2 Също покривни ребра 10/14,монтирани през 60 см. осово,дължина средно 4 м. мз. 0,62 мярка от място 3 Доставка и монтаж носещи ъглови планки и анкери за бетон 140/12,комплект 1 бр. планка,2 бр. анкери и 4 бр. винтове за дърво бр. 50 при компро- метиране на анкерите - шпилки 4 Доставка и монтаж челна дъска м. 18 5 Обшивка ребра с ламперия 9 см. м2. 40 6 Покривна хидроизолация под бардулина - воалит без посипка 3 кгр./м2. м2. 40 7 Доставка и монтаж битумни керемиди м2. 40 Боброва опашка зелени 8 Надулучна пола от поц.ламарина в зоната на оттичане /без улук/ м. 11 9 Обшивка с поц.ламарина - улук за челна дъска м. 8 10 Лакиране видими дървени елеминте с лазурен лак двукратно м2. 80 11 Грундиране бетонова повърхност с бетонконтакт м2. 102 12 Направа частично изравнителна замазка за осигуряване наклони и равнини м2. 45 13 Доставка и монтаж тротоарни плочи на лепило и фуга 2 см.Плочи с размери 40/40/5 см. м2. 102 ОП 2 - Изграждане на вътрешен и външен парапет 1 Доставка и монтаж стълбищен парапет за втори етаж от неръждавейка "INOX" Н-90 см. м. 3 2 Демонтаж външен дървен парапет м. 32 3 Доставка и монтаж нов метален парапет за тераса.Метални колонки с височина 105 см. от готова настилка.Метални пана с размери 150/80 см.Вертикалните елементи на паната с разстояние между тях до 12 см. м. 32 брой колонки - минимум 21,Н-105 см. 4 Грундиране метален парапет м2. 64 5 Боядисване двукратно с автоемайл лак м2. 64

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 15000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Публично състезание по реда на ЗОП. Вида на обществената поръчка е съобразен с прогнозната стойност на същата и е съгласно изискванията на чл. 18, ал. 1 т. 12 във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

краен срок за подаване на офертите: 21.08.2019 г до 16:00 часа отваряне на офертите: 22.08.2019 г. от 11:00 часа Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват лицата съгласно ЗОП.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

съгласно чл. 197 ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

31.07.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Димитър Николов Христозов

VIII.2) Длъжност

директор