00035-2016-0007

BG-Костинброд:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000776363

BG412, общена Костинброд, ул.Охрид №1, За: Таня Иванова - началник отдел Социални и хуманитарни дейности; Анита Кръстанова-директор на ФСД или Снежа Трендафилова - Директор на дирекция Обществени поръчки и Оперативни програми и проекти и главен юрисконсулт, България 2230, Костинброд, Тел.: 00359721 68710; 00359721 68712, E-mail: kostinbrod.bg@gmail.com, Факс: 00359721 68777

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.kostinbrod.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://kostinbrod.bg/archives/9361.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-05-245 от 13.07.2016 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00035-2016-0007
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

ДОСТАВКА на хранителни и млечни продукти, месо и месни продукти, плодове, зеленчуци и хляб за нуждите на детските заведения, училищните столове и на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на Община Костинброд . Предметът на поръчката включва две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Доставка на хранителни и млечни продукти, месо и месни продукти, плодове, зеленчуци и хляб за нуждите на детските заведения и училищните столове на територията на община Костинброд“; Обособена позиция № 2: „Доставка на хранителни и млечни продукти, месо и месни продукти, плодове, зеленчуци и хляб за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на община Костинброд".


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 147-2 от 20.09.2016 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG412, КРИСИ 2007 ЕООД, ул.Шопска комуна № 62, България 2234, Петърч, Тел.: 0035988 8346401, E-mail: gosho74@abv.bg, Факс: 003592 9842149

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на хранителни и млечни продукти, месо и месни продукти, плодове, зеленчуци и хляб за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на община Костинброд . Подробни данни за групи храни по обособените позиции са посочени в съответните количествени сметки от Техническата спецификацияМясто за доставка на хранителни и млечни продукти, месо и месни продукти, плодове, зеленчуци и хляб за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на община Костинброд - Домашен социален патронаж – гр. Костинброд с адрес: гр. Костинброд, ул. „Славянска“, № 68.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност, посочена в договора
23595.01 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

25.09.2017 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
23218.97 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Изпълнена втора обособена позиция на ОП 2017-6. Финансирането на договора е от бюджета на община Костинброд и се обуславя от предвидените средства в рамките на бюджета за доставки на домашен социален патронаж за всяка календарна година и от реално извършените от изпълнителя доставки. Получател на доставките е Домашен социален патронаж – гр. Костинброд с адрес: гр. Костинброд, ул. „Славянска“, № 68. Възникнало затруднение при обобщаване на периодичните плащания от страна на получателя на доставките по договора и кадрови промени относно/прекратено правоотношение/на упълномощения потребител, определен за публикации по обществената поръчка, предхожда настоящото обявяване на относими обстоятелства.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

31.07.2019 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Трайко Андреев Младенов
VII.2)
Длъжност: кмет на община Костинброд