00035-2016-0007

BG-Костинброд:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000776363

BG412, общена Костинброд, ул.Охрид №1, За: Таня Иванова - нач. отдел Социални и хуманитарни дейности; Анита Кръстанова - директор на дирекция ФСД и главен счетоводител и Снежа Трендафилова - Директор на дирекция Обществени поръчки и Оперативни програми и проекти и главен юрисконсулт, България 2230, Костинброд, Тел.: 00359721 68710; 00359721 68712, E-mail: kostinbrod.bg@gmail.com, Факс: 00359721 68777

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.kostinbrod.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://kostinbrod.bg/archives/9361.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-05-245 от 13.07.2016 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00035-2016-0007
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

ДОСТАВКА на хранителни и млечни продукти, месо и месни продукти, плодове, зеленчуци и хляб за нуждите на детските заведения, училищните столове и на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на Община Костинброд . Предметът на поръчката включва две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Доставка на хранителни и млечни продукти, месо и месни продукти, плодове, зеленчуци и хляб за нуждите на детските заведения и училищните столове на територията на община Костинброд“; Обособена позиция № 2: „Доставка на хранителни и млечни продукти, месо и месни продукти, плодове, зеленчуци и хляб за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на община Костинброд".


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 147-1 от 20.09.2016 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG412, КРИСИ 2007 ЕООД, ул.Шопска комуна № 62, България 2234, Петърч, Тел.: 0035988 8346401, E-mail: gosho74@abv.bg, Факс: 003592 9842149

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на хранителни и млечни продукти, месо и месни продукти, плодове, зеленчуци и хляб за нуждите на детските заведения и училищните столове на територията на община Костинброд. Доставките са за ОДЗ „Радост“ с адрес: гр. Костинброд, ул. „Асен Златаров“, № 12; ОДЗ „Пролет“ с адрес: гр. Костинброд, ул. „Лилия“, № 2; ЦДГ „Виолина“ с адрес: с. Петърч, общ. Костинброд, ул. „ Капитан Петко Войвода“, № 5; ЦДГ „Детелина“ с адрес: с. Драговищица, общ. Костинброд, ул. „22-ра“ № 2 ; Ученически стол към НУ “Отец Паисий“ с адрес: с.Драговищица, общ. Костинброд, ул. „22-ра“, № 2; Ученически стол към СОУ “Д-р. Петър Берон“ с адрес: гр.Костинброд, ул. „Обединена“, № 44. Подробни данни за групи храни са посочени в количествени сметки от Техническата спецификация.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност, посочена в договора
218583.36 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

20.10.2017 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
191095.59 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Изпълнена е Обособена позиция 1 от ОП-2016-7. Финансиране на договора е от бюджета на съответния второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към община Костинброд и се обуславя от предвидените средства в рамките на бюджета за тази дейност за всяка календарна година и за реално извършените от изпълнителя доставки. Възникнало затруднение при обобщаване на периодичните плащания от страна на второстепенните разпоредители и получатели на доставките по договора и кадрови промени относно/прекратено правоотношение/на упълномощения потребител, определен за публикации по обществената поръчка, предхожда настоящото обявяване на относими обстоятелства.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

31.07.2019 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Трайко Андреев Младенов
VII.2)
Длъжност: кмет на община Костинброд