Версия за печат

00510-2019-0011

BG-Девня:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер 1002-319 от дата 30.07.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000096345

BG331, Община Девня, бул. Съединение № 78, За: инж. Галина Димитрова, България 9162, Девня, Тел.: 0519 47011, E-mail: kmet@devnya.bg, Факс: 0519 47012

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.devnya.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pk.devnya.bg/.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Изпълнение на СМР на обект: „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в община Девня част 2. бул. Съединение - кв. Повеляново

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

При изпълнение на поръчката следва да се извърши: Изпълнение на СМР на обект: „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в община Девня част 2. бул. Съединение - кв. Повеляново съгласно Техническа спецификация(Приложение 1) с инвестиционен проект(фаза работен): 1. Изпълнение на СМР съгласно Технически проект, предписанията и заповедите в Заповедната книга, в т.ч. предвидените с Количествено – стойностната сметка СМР; 2. Изпълнение на Непредвидени работи (вследствие на непредвидими обстоятелства, по смисъла на ЗОП), които са видове и/или количества работи, които не са включени в Техническия проект и Количествено-стойностната сметка, но чието изпълнение е доказано необходимо за пълното и качественото изпълнение на Строежа; 3. Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на инвестиционния проект строителни продукти; 4. Производство и/или доставка на Строителни детайли/елементи и оборудване и влагането им в Строежа; 5. Уведомяване на Възложителя за възникналата необходимост от допълнително проектиране; 6. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания; 7. Съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивната документация на Строежа; 8. Участие в процедурата по въвеждане на Строежа в експлоатация; 9. Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на Строежа и въвеждането му в експлоатация; 10. Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура: от мярка – 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година, съфинансирана от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Поръчката не е разделена на обособени позиции, поради следните мотиви: Работният инвестиционен проект е за обект от техническата инфраструктура в областта на пътното строителство. Строителният обект включва рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в община Девня част 2. бул. Съединение - кв. Повеляново, които в своята цялост образуват един обект, защото се явяват негови съставни части. Едновременно с това, за характеризирането на инвестиционния проект с по-голяма степен на сложност допринасят и сложните теренни условия на града, както и изпълнението на строителството в интензивна градска среда, изискващо предвиждането на адекватни и ефективни мерки за намаляване на затрудненията на живущите и опазването на околната среда. Именно сложността на проекта допълнително обуславя обективната неделимост на отделните видове СМР, поради което същите не могат да бъдат разединени и не могат да бъдат възложени на повече от един изпълнител. По тези причини е целесъобразно строително-монтажни работи да се възложат на един изпълнител, с цел избягване на технически и организационни затруднения при изпълнението. С оглед изложените обективни обстоятелства се налага извода, че предметът настоящата обществена поръчка като съвкупност от предвидените с работния проект инвестиционни намерения и присъщите за реализацията им строително-монтажни работи представляват един цялостен обект, формиращ един строеж, който не би могъл да бъде разделен на отделни етапи (части) и съответно поръчката не би могла да бъде разделена на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 934662.16 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Настоящата процедура по провеждане на публично състезание се организира и провежда на основание чл. 178, ал. 1, чл. 18, ал. 1, т.12, вр. чл. 20, ал. 2, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с оглед размера на прогнозната й стойност.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба срещу решението за откриване на процедурата може да бъде подадено в 10-дневен срок, считано от изтичане на срока за публикуване на обявление за изменение или допълнителна информация и решението, с което то се одобрява

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

30.07.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Свилен Янчев Шитов

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Девня