00740-2019-0015

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

59. Екология


Решение номер 31 от дата 30.07.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831901762

BG411, Изпълнителна агенция по околна среда, бул. Цар Борис III № 136, За: Росица Христова Росен Йорданов, България 1618, София, Тел.: 00359 29406432, E-mail: rhristova@eea.government.bg, Факс: 00359 29559015

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://eea.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/55.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Околна среда


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Извършване на инвентаризация на парникови газове (ПГ) от сектор "Земеполдване, промяна в земеползването и горско стопанство (ЗПЗГС) и на съответната част от Националния доклад по РКОНИК за 2018 и 2019 г. (за докладване през 2020 г. и 2021 г.)

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

С изпълнението на обществената поръчка ще се извършат следните задачи: - Изготвяне на Национална инвентаризация на емисиите на парникови газове от секторите ЗПЗГС и "Киото протокола", включваща събиране на необходимите входни данни, ревизиране на методите и ЕФ, извършване на подобрения съгласно препоръките от проверките на Националната система и изчисляване на емисиите на ПГ, практическо обучение на експертите от ИАОС относно спецификата на инвентаризация в тези сектори; - Попълване на данни в програмен продукт CRF Reporter; - Изготвяне на съответните части от Националните доклади по РКОНИК за 2018 г. и 2019 г., докладвания 2020 г. и 20121 г.; - Участие в международните проверки на Националната система за инвентаризация на емисии на ПГ от Европейската комисия и Секретариата на РКОНИК през 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Обществената поръчка не е разделена на обособени позиции. Предметът на поръчката е комплексен и включва дейности по инвентаризация на парникови газове, което налага изпълнението й да бъде извършено от един изпълнител. Двата етапа на изпълнение на поръчката са част от един неделим процес, като възлагането на различни изпълнители би довело до застрашаване качеството на изпълнение.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 100000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Условията и редът за възлагане на обществени поръчки, определени в ЗОП, се прилагат задължително от публичните възложители по ЗОП при възлагане на обществени поръчки за услуги. Прогнозната стойност на обществената поръчка попада в разпоредбата на чл. 20, ал.2, т. 2 от ЗОП. Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за услуга е на стойност от 70 000 лв. до съответния праг по чл. 20, ал. 1, буква "б" - по-голяма или равна на 280 000 лв. - за доставки и услуги, Възложителят провежда някоя от предвидените в чл. 18, ал. 1, т. 12-13 на ЗОП процедури. Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 100 000 лв. (сто хиляди лева) без ДДС и 120 000 лв. (сто и двадесет хиляди лева) с ДДС. Предвид обстоятелството, че не са налице условията ца провеждане на открита процедура, състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане на публично състезание. Провеждането на предвидената в ЗОП процедура - публично състезание гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката и разходване на публичните средства.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Срокът за обжалване е 10-дневен, съгласно чл. 197, ал. 1, т.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

30.07.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Георги Ленков Балчев

VIII.2) Длъжност

изпълнителен директор на ИАОС