Версия за печат

01073-2019-0004

BG-Мъглиж:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер РД-09-309 от дата 30.07.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000817867

BG344, ОБЩИНА МЪГЛИЖ, пл. Трети март № 32, За: Зорница Светославова, България 6180, Мъглиж, Тел.: 00359 43213301, E-mail: ob_maglizh@mail.bg, Факс: 00359 43212255

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.maglizh.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.maglizh.com/page/obshtestveni-porachki-64-1.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Упражняване на независим строителен надзор по време на строителство на проект: „Открита спортна площадка в УПИ III-2901, кв. 112, гр. Мъглиж”

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка е упражняване на строителен надзор по смисъла на чл. 166, ал. 1, т. 1 предложение второ от ЗУТ по време на изпълнение на строителството на строеж: „Открита спортна площадка в УПИ III-2901, кв. 112, гр. Мъглиж“. Изпълняване функциите на Координатор по безопасност и здраве. Изготвяне на Окончателен доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и Технически паспорт за строежа съгласно чл. 176а от ЗУТ. Управление на процесите по въвеждане в експлоатация на строежа до издаване на удостоверение за това.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., във връзка с изпълнението на Договор № BG06RDNP001-7.007-0008-C01 от 03.05.2019 г.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Обществената поръчка е неделима по своята същност поради това, че дейностите, предмет на поръчката, са технологично обвързани помежду си. В тази връзка, с цел качественото изпълнение, дейностите, предмет на поръчката, трябва да бъдат изпълнени от един икономически оператор. Като се е съобразил с разпоредбата на чл. 46, ал. 1 от ЗОП, Възложителят е взел мотивирано решение да не разделя поръчката на обособени позиции. Това се обуславя от факта, че всички дейности, които следва да се реализират в рамките на изпълнение на договора за обществена поръчка са от такова естество и са взаимосвързани по начин и в степен, които при разделяне на позиции биха довели до съществени затруднения за постигане на желания краен резултат, като навременното въвеждане на обекта в експлоатация, както и до различно начало на изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, и като цяло до забавяне на услугата и припокриване на отговорностите на екипа на Консултанта. В тази връзка, възлагането на обществената поръчка без обособени позиции ще осигури оптимален процес на управление на проекта, както и отговорност за дейностите в пълен обем от един изпълнител.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1790 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Прогнозната обща стойност на обществената поръчка сумарно с останалите обществени поръчки на община Мъглиж за предходните 12 месеца попада в обхвата на чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП и на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП следва да се обяви процедура „Публично състезание“ за избор на изпълнител на обществена поръчка. Избраната процедура има за цел да осигури максимална прозрачност и публичност при избора на изпълнител.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалби срещу решението за откриване на процедурата могат да се подават в 10-дневен срок от изтичаето на срока по чл 179 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

30.07.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Господин Антонов Господинов

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Мъглиж