Версия за печат

02317-2019-0004

BG-Добрич:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

47. Медицина


Решение номер РК-12-064 от дата 24.07.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 124140855

BG332, Диагностично-консултативен център I-Добрич ЕООД /ДКЦ I-Добрич ЕООД/, ул.Димитър Петков №3, За: инж.Милена Костадинова, България 9300, Добрич, Тел.: 058 601474;0879 229891, E-mail: m.kostadinova.dkc@gmail.com, Факс: 058 601610

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dkc1dobrich.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.dkc1dobrich.com.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Търговско дружество

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставки на реактиви и консумативи за апарат SYSMEX-KX 21 N.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Периодични доставки на реактиви и консумативи за апарат SYSMEX-KX 21 N - CPV:33694000;33140000 за нуждите на „ДКЦ I-Добрич” ЕООД Обществената поръчка ще се изпълнява с периодични доставки на реактиви и консумативи за период от 14 месеца, считано от сключването на договора.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Поръчката включва реактиви за конкретна медицинска апаратура, които с оглед на необходимостта от пълна съвместимост не могат да бъдат разделени на обособени позиции и е целесъобразно доставката да се извършва от един доставчик.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 7715 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197,ал.1,т.5 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

25.07.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Д-р Мариян Иванов Ананиев

VIII.2) Длъжност

Управител