00373-2019-0021

BG-Стара Загора:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

33. Комуникационна и компютърна техника


Решение номер 2135 от дата 24.07.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 123024538

BG344, Тракийски университет, Студентски град, Ректорат - ст. 335 Деловодство, За: Гергана Маламова, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699270, E-mail: malamova@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uni-sz.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Настоящата обществена поръчка се възлага като част от обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора“, обособена в 3 (три) позиции, както следва:- обособена позиция № 1 „Доставка на настолни компютри, монитори, преносими компютри и таблети за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора“;- обособена позиция № 2 „Доставка на мултимедийни проектори, принтери, многофункционални устройства, скенери, UPS устройства за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора“;- обособена позиция № 3 „Доставка на компютърна конфигурация в изпълнение на Национална научна програма „Електронно здравеопазване ва България (е-Здраве)“ за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“. Общата прогнозна стойност на поръчката по трите обособени позиции е в размер от 172500,00 лв. без ДДС (сто и седемдесет и две хиляди и петстотин лева), от които:- за обособена позиция № 1 – 124608,00лв. без ДДС, която представлява 72,237% от общата стойност на поръчката; - за обособена позиция № 2 – 43950,00 лв. без ДДС, която представлява 25,478 % от общата стойност на поръчката; - за обособена позиция № 3 – 3942,00 лв. без ДДС, която представлява 2,285 % от общата стойност на поръчката.Съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗОП, Възложителят има право да възлага обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие, че стойността на съответната обособена позиция не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. В този случай, независимо от остатъчната стойност на поръчката, тя се възлага по реда, приложим към общата стойност на цялата поръчка.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 168558 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

ДА

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: 172500 BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет

Настоящата обществена поръчка се възлага като част от обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора“, обособена в 3 (три) позиции, както следва: - обособена позиция № 1 „Доставка на настолни компютри, монитори, преносими компютри и таблети за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора“; - обособена позиция № 2 „Доставка на мултимедийни проектори, принтери, многофункционални устройства, скенери, UPS устройства за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора“; - обособена позиция № 3 „Доставка на компютърна конфигурация в изпълнение на Национална научна програма „Електронно здравеопазване ва България (е-Здраве)“ за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“. Общата прогнозна стойност на поръчката по трите обособени позиции е в размер от 172500,00 лв. без ДДС (сто и седемдесет и две хиляди и петстотин лева), от които:- за обособена позиция № 1 – 124608,00лв. без ДДС, която представлява 72,237% от общата стойност на поръчката;- за обособена позиция № 2 – 43950,00 лв. без ДДС, която представлява 25,478 % от общата стойност на поръчката;- за обособена позиция № 3 – 3942,00 лв. без ДДС, която представлява 2,285 % от общата стойност на поръчката.Съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗОП, Възложителят има право да възлага обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие, че стойността на съответната обособена позиция не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. В този случай, независимо от остатъчната стойност на поръчката, тя се възлага по реда, приложим към общата стойност на цялата поръчка. Прогнозната стойноси на обособена позиция № 3 е 3942,00 лв. без ДДС и не надвишава 20 % от прогнозната стойност на цялата обществена поръчка. Тъй като прогнозната стойност на обособена позиция № 3 е под прага от 30000,00 лв., попада в приложното поле на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП.


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Всички документи по настоящата обществена поръчка се публикуват в официалната интернет страница на Тракийски университет гр. Стара Загора, в основно меню "профил на купувача", на адрес: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190723CUaV2363897

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

24.07.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

проф. двмн Иван Тодоров Въшин

VIII.2) Длъжност

Ректор на Тракийски университет гр. Стара Загора