Версия за печат

00826-2017-0011

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831605813

BG411, Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия Свeти Наум ЕАД, ул. Доктор Любен Русев № 1, За: Мариана Балабанова, България 1113, София, Тел.: 02 9702283, E-mail: m.balabanova@svnaum.com, Факс: 02 8709309

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.svnaum.com/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki/obshtestveni-porachki-2/otkriti-proceduri/item/471-op-103-dostavka-na-lekarstveni-produkti-za-nuzhdite-na-mbalnp#%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1.

I.2) Вид на възложителя

Друг: представляващ лечебното заведение, съгласно чл.5, ал.2, т.16 от ЗОП

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: Д-269 от 28.11.2017 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00826-2017-0011
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Предмет на обществената поръчка е доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр. София. В рамките на обществената поръчка се съдържат 241 обособени позиции с лекарствени продукти подробно описани в Техническата спецификация.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 100 от 10.04.2018 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Софарма Трейдинг АД, ул. Лъчезар Станчев № 5, България 1756, София, Тел.: 02 8133660, E-mail: office@sopharmatrading.bg, Факс: 02 8133666

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Договор за доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД, гр. София. Договорът е сключен за обособени позиции № 1;2;5;7;12;13;14;16;19;20;22;27;32;34;35;43;45;46;47;51;52;56;57;58;62;78;92;94;95;96;97;104;111;112;130;139;146;147;148;165;167;168;175;180;186;197;202;208;212;218;219;221;230;231;232;233;239.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност, посочена в договора
133041.5 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

10.06.2019 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

ДА

Променено условие: Промяна на чл. 2 /1/ от Договора - цената на стоките по допълнителното споразумение е формирана в съответствие с цените на стоките от основния Договор. Сумата не надхвърля с повече от 50 % общата стойност на Договора; Изменение на чл. 21, ал. 1 - срока на действие на Договора. ; Преди промяната: Цената на стоките по Договор № 100/10.04.2018г. възлиза на общата сума от 133041,50 лв., без ДДС (чл. 2 /1/); Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и е със срок на действие 1 година (чл. 21 /1/).; След промяната: Общата стойност на договора възлиза на 199562,25 лв., без ДДС. Срокът за изпълнение се увеличава до настъпване на първото по време от следните три събития: 1. избор на изпълнител в резултат на провеждаща се процедура; 2. изтичане на тримесечен срок, а именно от 12.03.2019г.; 3. до извършване на доставки на обща стойност, съответстваща на общата стойност посочена в допълнителното споразумение. ; Правно основание: чл.116, ал. 1, т. 3 от ЗОП
ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 92.72% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Възложителят не е длъжен да заяви всички видове и количества лекарствени продукти.
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
185038.3 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

24.07.2019 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: акад. проф. д-р Иван Господинов Миланов, д.м.н
VII.2)
Длъжност: Изпълнителен директор