00267-2019-0065

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

10. Инженерство, профил Пътно/транспортно строителство


Решение номер 19РОП60 от дата 22.07.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

BG421, Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов 1, За: Цветана Гаголевичин -гл. юрисконсулт, България 4000, Пловдив, Тел.: 00359 32656800, E-mail: zop@plovdiv.bg, Факс: 00 35932660571

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Актуализация на проект: „Югоизточен обход на гр.Пловдив, чрез привеждане на габарита на пътя от Г10,50 към габарит Г20 на участък от км.98+000 до км. 102+820“ в част ПУП-„Парцеларен план“ и изготвяне на Проект за изменение на кадастралната карта“.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Актуализиране на проект "Пътен възел Скобелева майка - път II-86 /Югоизточен обход на гр. Пловдив/ .

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на процедурата, прогнозната й стойност, както и спецификата на услугите, които ще бъдат предоставяни от изпълнителя, не кореспондират с разделянето на процедурата на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 10000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗОП процедура на договаряне без предварително обявление може да бъде проведена от публичен възложител: само в случай, че поръчката може да бъде изпълнена само от определен изпълнител при наличие на изключителни права, вкл. на права на интелектуална собственост. Мотивите за избор на процедура на договаряне без обявление са следните: През 2012г. съгласно Решение №363, взето с Протокол № 15 от 13.09.2012 год., Община Пловдив и Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ )към Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), са подписали споразумение за съвместно сътрудничество, с което Община Пловдив се задължава да финансира от бюджета си за 2012г. проучване, проектиране във всички части и съгласуване на технически инвестиционен проект за обект: „Път II – 56 „Пътен възел Скобелева майка - Път II – 86 /Югоизточен обход на гр. Пловдив/ от 97+950 до км 102+884“ . С писмо с вх.№ 12 АГ 1083/09.09.2013 год., от АПИ, община Пловдив е получила потвърждение и съгласие от АПИ: да бъде стартирана обществена поръчка за проектиране и отчуждителни процедури и изграждане на новата пътна отсечка. В писмото е посочено, че автор на първоначалния проект, с който разполага АПИ, е „Пътпроект“ ЕООД. През 2014 год., спазвайки нормите на ЗОП и на основание чл.3, ал.1, т.8 и чл.18, ал.1 и ал.2 от Закона за авторското право, Община Пловдив, посредством процедура на договаряне – по смисъла на чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП (отм.) е възложила - „Актуализиране на проект „Пътен възел Скобелева майка – път II-86 /Югоизточен обход на гр.Пловдив/ чрез привеждане на габарита на пътя от Г10,50 към габарит Г20 на участък от км.98+000 до км. 102+884,08”. Поръчката е възложена на „Пътпроект“ ЕООД, ЕИК: 831615056. Процедура на договаряне е проведена предвид факта, че авторът на първоначалния проект (собственост на АПИ) за околовръстен път с габарит на пътя Г10,50 е „Пътпроект“ ЕООД. На дата 13.10.2014 год., е сключен и договор №14ДГ1265 с описания по-горе предмет. Договор №14ДГ1265/13.10.2014 год., е изпълнен успешно и проект „Актуализиране на проект „Пътен възел Скобелева майка – път II-86 /Югоизточен обход на гр.Пловдив/ чрез привеждане на габарита на пътя от Г10,50 към габарит Г20 на участък от км.98+000 до км. 102+884,08” е предаден на Община Пловдив от Изпълнителя. През 2019г. на базата на Споразумение №19ДГ-236/14.03.2019 год., Община Пловдив е предоставила за безвъзмездно ползване на АПИ-проектът, който е придобит от общината на базата на Договор №14ДГ1265/13.10.2014 г. Споразумението за взаимно сътрудничество е подписано с оглед бъдещото строителство на обекта, което е вменено на АПИ. След получаване на проекта за безвъзмездно ползване, АПИ е предприела действия за реализацията на инвестиционния проект – съвместно с Областно пътно управление – Пловдив. На дата 05.07.2019 год., в Община Пловдив е постъпило писмо вх.№19РЗК-669 от Областно пътно управление – Пловдив. С писмото се отправя искане за финансиране от общината на актуализацията на проекта по част ПУП-„Парцеларен план“ и изготвяне на проект за изменение на Кадастралната карта, както и изработване на технически проект по част „Улично осветление“. Към писмото са приложени мотиви за поисканите промени, както и финансово-технически предложения за актуализацията на проекта по част „Парцеларен план“ и технически проект по част „Улично осветление“ от „Пътпроект“ ЕООД – дружеството носител на авторските права (съгласно чл.3, ал.1, т.8 от ЗАПСП) за Проект: Актуализиране на проект „Пътен възел Скобелева майка – път II-86 /Югоизточен обход на гр.Пловдив/ чрез привеждане на габарита на пътя от Г10,50 към габарит Г20 на участък от км.98+000 до км. 102+884,08”.Продължава в Раздел VII Допълнителна информация.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

„Пътпроект“ ЕООД – град София, ЕИК: 831615056, област СОФИЯ, община СТОЛИЧНА, гр.СОФИЯ, бул.ЦАР БОРИС III № 257.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: 14РОП84 от 07.08.2014 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00267-2014-0087

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Продължение от раздел V - Мотиви: След получаването на писмото, ведно с представените оферти от „Пътпроект“ ЕООД, общината е осигурила финансов ресурс в размер на 12 000 лева с включен ДДС за: „Актуализация на проект: „Югоизточен обход на гр.Пловдив, чрез привеждане на габарита на пътя от Г10,50 към габарит Г20 на участък от км.98+000 до км. 102+820“ в част „Парцеларен план“ и изготвяне на проект за изменение на кадастралната карта. От изложените по-горе фактически обстоятелства става ясно, че се налага необходимост от преработката на одобрения инвестиционен проект, който е обект на авторско право, носителят на което е „ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД . В тази връзка за Община Пловдив възниква задължение - при необходимост от актуализация на вече изготвения проект, изпълнението на услугата да бъде възложено на проектанта – „Пътпроект“ ЕООД, с ЕИК: 831615056, в качеството му на автор на инвестиционния проект - съгласно чл.3, ал.1, т.8 от Закона на авторското право и сродните му права и носител на изключителното право да използва създаденото от него произведение и да разрешава използването му от други лица по смисъла на същия закон. Във връзка с горното, както и на основание чл.79, ал.1, т.3, б. „в“ от ЗОП преработката на съществуващия проект следва да се възложи на автора на инвестиционния проект. На основание чл.65, ал.1 от ППЗОП, Възложителят няма да прилага разпоредбите на чл.64, ал.2 и ал.3 от ППЗОП. „Съгласно Методическо указание (МУ-2/27.02.2019 год.,) на Агенцията по обществени поръчки, настоящата процедура е изключена от контрола по чл. 229, ал. 1, т. 2, б. „д“ във връзка с чл.233, ал.1 от ЗОП. Процедурата е изключена от обхвата на контрола предвид прогнозната й стойност, която е по-ниска от 200 000 лева без включен ДДС“.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

22.07.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Йордан Атанасов Калев

VIII.2) Длъжност

зам.-кмет "Общинска собственост, устройство на територията, строителство и инвестиции", възложител съгласно Заповед №19ОА-1718 от 17.07.2019г., във вр. със Заповед №16ОА1356/07.06.2016г.