Версия за печат

02709-2019-0078

BG-Априлци:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

56. Горско стопанство


Решение номер 145 от дата 19.07.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760035

BG315, СЗДП ТП Държавно ловно стопанство Русалка, ул.Търговска № 6, За: инж.Латинка Стоянова, България 5641, Априлци, Тел.: 08824 25566, E-mail: dlsrusalka@abv.bg, Факс: 06958 2414

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190719TEft11450254.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Дейности по чл.165, ал.1 от Закона за горите


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Текущ ремонт на горски пътища по три обособени позиции за нуждите на ТП ДЛС „Русалка"

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Текущ ремонт на горски пътища по три обособени позиции за нуждите на ТП ДЛС „Русалка" Позиция 1: Работа с чук и кофа Позиция 2: Товарене и транспорт на инертни материали Позиция 3: Транспортиране на булдозер

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 12000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Изборът на процедурата е съгласно утвърден план-график на обществени поръчки, изготвен въз основа на подадени заявки от териториалните поделения за потребностите от обществени поръчки за 2019г. с прогнозни стойности и утвърден с Решение № 3 от Протокол № 15-1 от 21.11.2018г. на Управителния съвет на Северозападно държавно предприятие.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съобразно чл.197, ал. 1 от ЗОП , на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за възлагане на обществена поръка. Решенията се обжалват пред Комисия за защита на конкуренцията относно тяхната законосъобразност,включително за наличие на дискриминационни икономически,финансови,технически или квалификационни изисквания в обявлението ,долументацията или във всеки друг документ,свързан с процедурата.Срокът за обжалване е 10 дневен и тече в зависимост от обжалвания акт,съобразно регламентацията в чл.197, ал.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

19.07.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж.Добромир Недков Нейков

VIII.2) Длъжност

Директор