Версия за печат

00267-2019-0064

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

3. Енергийна ефективност...


Решение номер 19РОП-59 от дата 19.07.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

BG421, Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов №1, За: гл. юрк. Живка Джарова-Ал Хамуд, България 40000, Пловдив, Тел.: 032 656447, E-mail: smsti.op@gmail.com, Факс: 032 260398

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190719uWJf8554531.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект по Проект “Красива България”: „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в ДГ „Д-р Едгар Бороу“, находящ се в гр. Пловдив, р-н Тракия, ул. „Маестро Георги Атанасов” №16, - УПИ II –детска градина в кв.5 по плана на ЖК „Тракия“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект по Проект “Красива България”: „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в ДГ „Д-р Едгар Бороу“, находящ се в гр. Пловдив, р-н Тракия, ул. „Маестро Георги Атанасов” №16, - УПИ II –детска градина в кв.5 по плана на ЖК „Тракия“ Авторският надзор при изпълнение на строително-монтажните работи е за целия период на строителството до въвеждането му в експлоатация. Мястото на изпълнение на предмета на поръчката - гр. Пловдив. Максималният бюджет за изпълнение на поръчката е в размер на 2000.00 лв.-две хиляди лева без ДДС, а с вкл. ДДС 2 400.00 лв.-две хиляди и четиристотин лева. Посочената стойност е лимитна.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предвид естеството на предоставяните услуги, предметът на настоящата поръчка не може да бъде разделен на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 2000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят - Община Пловдив възлага обществената поръчка чрез процедура на договаряне без предварително обявление по реда на чл.79, ал.1, т.3, б.“в“ от ЗОП, тъй като дружеството, поканено за участие в настоящата процедура, е изготвило инвестиционния проект, а съгласно чл.162, ал.2 от ЗУТ авторският надзор по време на строителството се определя чрез договор между възложителя и проектанта. Авторският надзор по всички части е задължителен за всички строежи от първа до пета категория включително. Предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, за точното спазване на изработения от него инвестиционен проект се вписват в заповедната книга и са задължителни за останалите участници в строителството, съгласно разпоредбата на чл.162, ал.3 от ЗУТ. А съгласно нормата на чл. 3, ал. 1, т. 8 от ЗАПСП, обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма, като одобрени архитектурни проекти, одобрени проекти по устройствено планиране, карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, музейното дело и която и да е област на науката и техниката. Възлагането на тази обществена поръчка на други лица би довело до нарушаване на авторските права на дружеството, автор на проекта, което налага възлагането на обществената поръчка по реда на чл.79, ал.1, т.3, б.“в“ от ЗОП чрез процедура на договаряне без предварително обявление. Съгласно сключен договор за проектиране № 15ДГ423/15.05.2015 год. между Община Пловдив и „ЦОНЕВСКИ ПК“ ООД, на дружеството е възложено да изпълни изготвяне на работни инвестиционни проекти за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, по изготвени доклади за енергийна ефективност за обект ДГ "Д-р Едгар Бороу", гр. Пловдив, р-н Тракия, ул. "Маестро Г. Атанасов" №16. Дружеството е изпълнило задълженията си в срок и е изготвило проектите, които са одобрени и за които има издадено Разрешение за строеж № 278/23.10.2015 г., презаверено от гл. архитект на община Пловдив на 10.01.2019 г. Одобреният и съгласуван инвестиционен проект включват части - "Архитектура и арх. заснемане"; "Конструктивно становище"; "Енергийна ефективност"; "Пожарна безопасност"; "ПБЗ" и "ПУСО". При стартиране изпълнение на строителството е необходимо упражняването на авторски надзор по време на строителството от проектанта по съответната част, поради което се налага провеждане на настоящата обществена поръчка, за да се сключи договор за упражняване на авторски надзор, с което ще се спазят законовите разпоредби на ЗУТ, ЗАПСП и ЗОП. Срокът за изпълнение на СМР на обекта е до 4-четири месеца. При подписване на договора се предвижда гаранция за изпълнение на договора. 1. Гаранцията се представя в една от следните форми: а/ Парична сума, внесена по банковата сметка на Община Пловдив в ТБ ИНВЕСТБАНК АД - КЛОН ПЛОВДИВ, IBAN: BG57 IORT 7375 3302 0000 03, BIC: IORTBGSF, или б/ Банкова гаранция, в полза на Възложителя, която задължава банката неотменяемо и безусловно и да е изрично посочено, че е за договора относно настоящата обществена поръчка. в/ Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. 2. Изискуема гаранция: Гаранция за изпълнение на договора – 5 % /пет процента/ от предложената цена за изпълнение на договора без ДДС, като същата се дължи от определения за изпълнител участник при подписване на договора. Възложителят изисква наличието на валидно удостоверение от КИИП на експертите, които ще упражняват авторски надзор по време на строителството по съответните части, както и Списък на експертите, които ще упражняват авторски надзор по време на строителството по съответните части.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

ДО „ЦОНЕВСКИ ПК” ООД, ЕИК 201596205 БУЛ. „КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА” №72 4000, ГР. ПЛОВДИВ тел.: +359 884 212 165, +359 889 722 335 e-mail: tsonevski.pcg@gmail.com

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

На основание чл.65, ал.1 и ал.2 от ППЗОП, Възложителя не прилага чл.64, ал.2 и 3 от ППЗОП и ще сключи договор с поканеното лица след влизане в сила на настоящото решение за откриване на процедурата. При подписване на договора определеният за изпълнител представя освен документите по чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП и декларация за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.7 от ЗОП.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10-дневен срок, съгласно чл.197 и сл. от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

19.07.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Йордан Атанасов Калев

VIII.2) Длъжност

Заместник-кмет ОСУТСИ и Възложител, съгл. Заповед №16ОА1356/07.06.2016 г. изм. със Заповед №19ОА1718/17.07.2019 г.