Версия за печат

02709-2019-0076

BG-Априлци:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

56. Горско стопанство


Решение номер 144 от дата 17.07.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760035

BG315, СЗДП ТП Държавно ловно стопанство Русалка, ул.Търговска № 6, За: инж.Латинка Стоянова, България 5641, Априлци, Тел.: 08824 25566, E-mail: dlsrusalka@abv.bg, Факс: 06958 2414

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190627KXLq11371086.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Дейности по чл.165, ал.1 от Закона за горите


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

“Доставка на фуражи и люцерново сено по три обособени позиции за нуждите на ТП ДЛС „Русалка”

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

“Доставка на фуражи и люцерново сено по три обособени позиции за нуждите на ТП ДЛС „Русалка” Позиция 1: доставка на концентриран фураж/царевица/ - 75 тона Позиция 2: доставка на сочен фураж/ябълки/ - 20 тона Позиция 3: доставка на люцерново сено – 5 тона

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 33750 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съобразно чл.197, ал. 1 от ЗОП , на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за възлагане на обществена поръка. Решенията се обжалват пред Комисия за защита на конкуренцията относно тяхната законосъобразност,включително за наличие на дискриминационни икономически,финансови,технически или квалификационни изисквания в обявлението ,долументацията или във всеки друг документ,свързан с процедурата.Срокът за обжалване е 10 дневен и тече в зависимост от обжалвания акт,съобразно регламентацията в чл.197, ал.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

19.07.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж.Добромир Недков Нейков

VIII.2) Длъжност

Директор