Версия за печат

00360-2019-0020

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

47. Медицина


Решение номер З-175 от дата 19.07.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831605795

BG411, УМБАЛ Александровска ЕАД, ул. Св. Г.Софийски № 1, За: Гергана Дерменджиева, България 1431, София, Тел.: 02 9230628, E-mail: umbal.alexandrovska@gmail.com, Факс: 02 9230646

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.alexandrovska.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Възложител по смисъла на чл.5, ал.2, т.16 ЗОП

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

“Доставка на реактиви, субстанции и консумативи за лабораториите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД ”

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Настоящата поръчка е за доставка на реактиви, субстанции и консумативи за лабораториите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД по номенклатурни единици/групи ном. ед. от обособени позиции №1, №3, №4, №5, №7, №10, №11 и №12 от проведената открита процедура със същия предмет, за които не са били подадени оферти за участие или подадените оферти са били неподходящи и първоначално обявените условия на поръчката не са променени. Видовете, характеристиките, количествата и прогнозните стойности на изделията по обособени позиции са подробно описани в приложената към документацията за участие „Техническа спецификация”. Посочените в техническите спецификации количества са прогнозни и зависят от обема на дейността на Възложителя. Доставките се извършват периодично, след писмена заявка от страна на Възложителя на съответното количество и вид на медицинските изделия, за срока на договора – 24 месеца. Предлаганите медицински изделия следва да отговарят на изискванията на ЗМИ.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 875287 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Проведена е открита процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет. За обособените позиции, предмет на настоящата поръчка не са подадени оферти за участие или подадените оферти са неподходящи и първоначално обявените условия на поръчката не са променени. При наличие на тези обстоятелства, съгл. чл.79, ал.1, т.1, възложителите могат да проведат процедура на договаряне без предварително обявление.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

„ЕЛТА 90М” ООД ЕИК 130469816, „ДАНС ФАРМА” ЕООД ЕИК 130868975, „АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ” ООД ЕИК 121152973, „ФОТ” ООД ЕИК 131025586, „БИОСИСТЕМИ” ООД ЕИК 130846726, „АЙ ВИ ДИ БЪЛГАРИЯ” ООД ЕИК 200123131, „ДИАМЕД” ООД ЕИК 121062052, “ХРОМА” ООД ЕИК 121005959, „АА МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ” ООД ЕИК 175155243, „АСМ 2” ЕООД ЕИК 121327440, ЕТ "БИОМЕД - НИКОЛАЙ ГОЛОМЕХОВ" ЕИК-121472674, "МЕРК БЪЛГАРИЯ" ЕАД ЕИК 200836780, „ХИМТЕКС” ООД ЕИК 836149057, „ХРОНО” ООД ЕИК 130998890, „ДИАГНОСТИК ИМИДЖИНГ” ООД ЕИК 130099103, "ИМЕССА" ЕООД ЕИК 121786792, "БГ МЕД" ООД ЕИК 175366547, „БУЛ БИО – НЦЗПБ” ЕООД ЕИК 130428132, „ЕМЕД ГРУП” ЕООД ЕИК 204603976

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП - в 10-дневен срок от публикуването на решението за провеждане на процедурата на договаряне по чл. 18, ал. 1, т.8-10 и 13.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

19.07.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

доц. д-р Костадин Георгиев Ангелов, дм

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор