Версия за печат

00602-2019-0002

BG-с. Мирково:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

59. Екология


Решение номер 8 от дата 19.07.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000777248

BG412, Община Мирково, с. Мирково, ул. Ал. Стамболийски №345, За: Нели Кенанова, България 2086, с. Мирково, Тел.: 07182-2286, E-mail: info@mirkovo.bg, Факс: 07182-2550

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mirkovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.mirkovo.bg/obshtestveni-poruchki.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА МИРКОВО”

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмет на настоящата поръчка е изпълнението на всички строително-монтажни работи по техническата рекултивация и последващо извършване на биологична рекултивация на на съществуващото общинско депо за твърди битови отпадъци на Община Мирково. Рекултивацията на съществуващото общинско депо за твърди битови отпадъци ще включва следните дейности: А. ТЕХНИЧЕСКА РЕКУЛТИВАЦИЯ. 1. Подготвителни работи П. Основни строителни работи: • Тяло на сметището • Техническа рекултивация Техническата рекултивация включва следните пластове отдолу нагоре: - Полагане на запечатващ пласт от глина 50см - на два пласта по 25см., до достигане на водопропускливост 10 -9 m/s. - Полагане на пръст с дебелина 70см. - Полагане на хумусен пласт с дебелина 30см. • Отводняване • Мониторинг Б. БИОЛОГИЧНА РЕКУЛТИВАЦИЯ Биологичната рекултивация ще бъде изпълнена на етапи: • етап - подготовка на почвата за затревяване; • етап - затревяване; • Ш етап -отгледни грижи - поддържане на растителността за период от три години.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Основен съществен елемент за възлагането на една обща процедура за обекта, е че предвидените за изпълнение строителни дейности са систематично, икономически и технически неделими. Основен мотив за неразделяне на обществената поръчка на обособени позиции е фактът, че дейностите ще бъдат извършвани на територията на един обект, като съгласно чл.4 от НАРЕДБА № 26 от 2.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт, техническата и биологичната рекултивация се явяват етапи за извършване на рекултивацията на нарушения терен, вторият етап - биологичната рекултивация се осъществява въз основа на извършената вече техническа рекултивация на обекта. Биологичната рекултивация не само се извършва върху районите, на които вече е извършена техническа рекултивация, но и мероприятията по озеленяване и обработка на почвата се извършат в почвените слоеве (хумус) положени по време на техническата рекултивация. Този факт обуславя неразривната връзка между двете фази на рекултивация на депото. Възлагането на двата етапа на рекултивация на двама отделни изпълнители би създало пречки и в частта относно това как тече гаранционния срок на техническата рекултирация. Всичко гореизложено показва, че обществената поръчка следва да бъде изпълнена от един изпълнител и не е целесъобразно нейното разделяне на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 654789.42 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Определяща за реда за възлагане на обществена поръчка е нейната прогнозна стойност, която в конкретния случай е в размер на 654 789,42 лв. без ДДС. Видно от посочената прогнозна стойност приложимияг ред за възлагане, е този, регламентиран в разпоредбата на чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП, съобразно която, когато обществените поръчки за строителство са с прогнозна стойност от 270 000 лв. до 10 000 000 лв. без ДДС, възлагането на дейностите, обект на обществената поръчка, се извършва по предвидения в Закона ред за провеждане на процедура публично състезание.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Дейностите, включени в обхвата на възлагане в настоящата обществена поръчка, ще се финансират със средства от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ и със средства от бюджета на Община Мирково. ПУДООС ще осигури средствата, необходими за изпълнение на част от техническата рекултивация на депото, а Община Мирково средствата, необходими за останалата част от техническата рекултивация и финансирането на тригодишната биологична рекултивация.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10-дневен срок, съгласно чл.197 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

19.07.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Велко Георгиев Лисев

VIII.2) Длъжност

в.и.д. Кмет на Община Мирково