Версия за печат

01270-2019-0006

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер РПД19-РД93-15 от дата 17.07.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 0006963270530

BG411, Столична община - Район Подуяне, улица Плакалница №51, блок 59, За: Лина Грънчарова - началник на отдел ИИБЕ; Калоян Захариев - ст. юрисконсулт, България 1517, София, Тел.: 02-8146161; 02-8146162, E-mail: raion@poduiane.info, Факс: 02-8471871

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.poduiane.info/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.poduiane.info/zop-profil-na-kupuvacha.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Местен орган на изпълнителна власт

I.3) Основна дейност

Друг: Местна власт


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Изпълнение на СМР за преустройство, реконструкция и надстройка на основната сграда на ДГ №20 и изграждане на пристройка – разширение за общо 8 групи

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка: „Изпълнение на СМР за преустройство, реконструкция и надстройка на основната сграда на ДГ №20 и изграждане на пристройка – разширение за общо 8 групи“.Пълното описание, обхвата, както и условията и изискванията за изпълнението на дейностите от предмета на възлагане, са подробно разписани в одобрената от Възложителя Документация, одобрения инвестиционен проект, Техническата спецификация и останалите части от документацията по процедурата.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на настоящата обществена поръчка включва строителство - цялостно изграждане на нов корпус, представляващ пристройка- разширение към Детска градина №20 и преустройство и реконструкция на съществуващата сграда на детското заведение. Поради това не се разделя на обособени позиции с оглед на сходното и последователно изпълнение на предвиденото строителство в ясна взаимосвързаност, което не може да бъде обособено поотделно. Целта на възлагането на поръчката без да се разделя на обособени позиции, е да се постигне оптимален процес на управление на целия проект и максимална степен на отговорност на един изпълнител за извършваните дейности. Разделянето на обособени позиции не би било осъществимо и би създало рискове за Възложителя и неоснователно забавяне на строителството и въвеждането в експлоатация на обекта.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 2379167 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Изборът на откритата процедура се обуславя от прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка, както и от възможността на чл.20, ал.9 от ЗОП, съгласно който възложителите имат право да възложат конкретна обществена поръчка по ред, приложим за по-високи стойности, като в този случай са длъжни да прилагат всички правила, валидни за избрания от тях ред. Този ред за възлагане в най-голяма степен гарантира публичността при възлагане на настоящата обществена поръчка, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства по проекта. С цел да се осигури максимална публичност, респ. да се постигнат и най-добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

1. Финансиране на обществената поръчка Настоящата обществена поръчка се открива без да е осигурено финансиране по смисъла на чл.114 от ЗОП. Плащанията към Изпълнителия ще се извършва поетапно през периода 2019-2020 г. съобразно средствата, които се отпускат по реда на Закона за публичните финанси и Закона за местното самоуправление и местната администрация. С оглед горното са предвидени клаузи за отложено изпълнение в проекта на договор, приложен към настоящата документация. Всички плащанията към Изпълнителя ще се извършват след получаването на необходимия финансов ресурс от страна на Възложителя. Предвидени са и клаузи за спиране на дейностите по поръчката до получаване допълнителен ресурс след изчерпването на наличния.Към настоящия момент Възложителят не може да определи точния момент на получаването на целия финансов ресурс за пълно изплащане на стойността на обществената поръчка.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалби се подават по реда и в сроковете, посочени в чл.196 и последващите от Закона за обществените поръчки.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

17.07.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Ева Михайлова Митова

VIII.2) Длъжност

Кмет