Версия за печат

00267-2019-0061

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

28. Енергетика


Решение номер 19РОП-57 от дата 12.07.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

BG421, Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов № 1, За: Атанас Балтазаров - юрисконсулт в Дирекция Обществени поръчки, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656726, E-mail: todor_todorov@plovdiv.bg, Факс: 032 660571

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на нетна активна електрическа енергия- средно напрежение, и избор на координатор на стандартна балансираща група, за нуждите на обекти на Община Пловдив по три обособени позиции.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на поръчката обхваща доставка на нетна активна електрическа енергия- средно напрежение, и избор на координатор на стандартна балансираща група, за нуждите на обекти на Община Пловдив по три обособени позиции, разпределен както следва: Обособена позиция №1 "Доставка на нетна активна ел. енергия- средно напрежение, и избор на координатор на стандартна балансираща група, за нуждите на Дом на културата „Борис Христов“; Обособена позиция №2 "Доставка на нетна активна ел. енергия- средно напрежение, и избор на координатор на стандартна балансираща група, за нуждите на Общинско предприятие „Многофункционална спортна зала“; Обособена позиция №3 "Доставка на нетна активна електрическа енергия- средно напрежение ,и избор на координатор на стандартна балансираща група за осветление на обект, нахождащ се в парк „Лаута“. Обектите на Възложителя следва да бъдат регистрирани като непряк член на стандартна балансираща група с координатор изпълнителя, съгласно ПТЕЕ. Приблизителният обем нетна активна електрическа енергия- средно напрежение за обекта, предмет на обособена позиция №1 за период от три месеца, който следва да бъде доставен е 175 МВтч. Приблизителният обем нетна активна електрическа енергия- средно напрежение за обекта, предмет на обособена позиция №2 за период от три месеца, който следва да бъде доставен е 175 МВтч. Приблизителният обем нетна активна електрическа енергия- средно напрежение за обекта, предмет на обособена позиция №3 за период от три месеца, който следва да бъде доставен е 16 МВтч.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 82500 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

12.07.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Розалин Петков Петков

VIII.2) Длъжност

Зам.-кмет ОИЗЕУО в Oбщина Пловдив, упълномощен със Заповед № 16ОА1356/07.06.2016 г.