Версия за печат

00856-2019-0007

BG-Търговище:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

28. Енергетика


Решение номер 1562 от дата 11.07.2019 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 835014989

BG334, Водоснабдяване и Канализация ООД Търговище, бул. 29-ти Януари №3, За: Румяна Милушева, България 7700, Търговище, Тел.: 0601 61256, E-mail: rumiana.milusheva@abv.bg, Факс: 0601 67465

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.viktg.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://viktg.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20190711IiRc958734.

I.4) Основна дейност

Водоснабдяване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 132 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „ВиК” ООД Търговище”

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

В обхвата на обществената поръчка ще бъде доставяна нетна активна електрическа енергия от средно напрежение за обектите на „ВиК” ООД Търговище. Дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка са подробно разписани в Техническата спецификация, неразделна части от настоящата документация. Прогнозно количество на поръчката – 14 000 MWh, включваща и предвидените опции и подновяване на договора.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Отделянето на различните обекти, включени в предмета на поръчката, в самостоятелни обособени позиции не е целесъобразно. Възлагането на поръчката на различни изпълнители би създало технически и организационни затруднения за възложителя, като в същото време значително би затруднило обичайната дейност на възложителя.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 2730000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Прогнозната стойност на поръчката предполага провеждане на процедура „открита процедура“ по чл. 20, ал. 1, т.3 от ЗОП. Целта e да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най - добрите за възложителя условия, като от друга страна е да защити обществения интерес, посредством осъществяване на контрол върху разходването на средства.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.100, ал.3 срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изенение или допълнителна информация.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

11.07.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Явор Кирилов Миланов

VIII.2) Длъжност

Управител на "ВИК" ООД Търговище