Версия за печат

01389-2019-0004

BG-Варна:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

23. Системи за управление на сигурността...


Решение номер 7 от дата 11.07.2019 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 103003668

BG331, Градски транспорт ЕАД, ул. Тролейна № 48, За: Росица Кючукова, България 9000, Варна, Тел.: 052 572200, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gtvarna.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pk.gtvarna.com/2019/procedura-po-zop-01389-2019-0004.

I.4) Основна дейност

Транспортни услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Избор на изпълнител за осигуряване на охрана за предотвратяване на престъпни посегателства на обекти собственост на възложителя "Градски Транспорт" ЕАД - гр.Варна

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Охрана на обекти - дейност за осигуряване на пропускателен режим в охраняваните обекти по опазване на телесната неприкосновеност на физически лица, пребиваващи в обекта, и физическа защита от противоправни посегателства на имуществото собственост на Възложителя, находящо се в обектите, както и по тяхното предотвратяване и обекти със сигнално-охранителна техника.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции е нецелесъобразно – жива невъоръжена охрана и охрана със СОТ е нецелесъобразно и би довело до затруднения за Възложителя поради факта, че при възлагане на обществената поръчка на един Изпълнител ще се постигне максимална сигурност, бързина и единодействие при възникване на обстоятелства, водещи до задействане на механизмите при неправомерни посегателства върху движимото и недвижимо имуществото, собственост на ,,Градски транспорт” ЕАД – гр. Варна, а също и наличието но обект съвместяващ двата вида охрана.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 337600 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Настоящата обществена поръчка се възлага чрез провеждане на процедура „Пряко договаряне“ на основание чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП. Съгласно цитираната разпоредба, възложителят може да проведе пряко договаряне с определени лица при наличие на някое от основанията по чл. 79, ал. 1, т. 3 и т. 5-9 или когато обществената поръчка е за услуги по Приложение № 2 и е на стойност по чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП. В настоящия случай, възлаганите с процедура „Пряко договаряне“ услуги имат за предмет охранителни услуги и услуги чрез сигнално охранителни системи на обекти собственост на Възложителя „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна, които услуги са с кодове по Общия терминологичен речник (СPV) 79700000, 79713000 и 79711000, които съгласно Приложение № 2 към чл. 11, ал. 3 от ЗОП се включват в списъка на социалните услуги и други специфични услуги по Описание „Детективски и охранителни услуги“ и попадат в кодове по CPV 79700000-1 до 79721000-4 (детективски и охранителни услуги, услуги по безопасност, услуги чрез сигнално охранителни системи, охранителни услуги, услуги по наблюдение, услуги по издирване, услуги по издирване на бегълци, услуги по патрулиране, услуги по издаване на служебни пропуски, услуги по провеждане на разследване и услуги, свързани с частни разследвания). Наред с изложеното, стойността на възлаганите чрез процедура „Пряко договаряне“ услуги за срока на действие на договора, който е записан в настоящата покана в т. 6 (24 месеца) възлиза на сумата от 337 600 лв. без ДДС, попада в регламентирания в чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП праг от 70 000 (седемдесет хиляди) лв. без ДДС до съответния праг по чл. 20, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗОП – 1 500 000 лв. за услуги по приложение № 2, без да го надвишава. С оглед на изложеното, считам, че изискуемите от разпоредбата на чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП кумулативни предпоставки за провеждане на процедура „пряко договаряне“ са изпълнени.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

1. „АХИЛ СЕКЮРИТИ” ЕООД, ЕИК 148032090 2. ,,СПАРТАК” ООД, ЕИК 103982622 3. „СИЛА –Х“ ЕООД, ЕИК 202671263 4. ЕТ „СИГНАЛ – ДЕЛЯН КОЛЧЕВ“, ЕИК 103044750

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Срокът за подаване на жалба, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП е 10 дни считано от публикуването на решението за провеждане на процедури на договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 8-10 и 13 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

11.07.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

ЗЛАТИ ПЕТРОВ ЗЛАТЕВ

VIII.2) Длъжност

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР