Версия за печат

04184-2019-0002

BG-Девня:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

30. Телекомуникации


Решение номер 2 от дата 10.07.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000080997

BG331, ДГ Незабравка, филиал Детелина, филиал Здравец, гр Девня, ул Фронтоваи 17, За: Радостина Георгиева, България 9160, Девня, Тел.: 0519 34443, E-mail: nezabravka1976@abv.bg, Факс: 0519 34443

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://nezabravka-devnia.com/bg-BG/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://pk.nezabravka-devnia.com/bg-BG/Procedures/dostavka-gorivo-nezabravka-detelina-zdravets.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: детска градина


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на дизелово гориво за отопление на ДГ Незабравка, филиал Детелина, филиал Здравец гр. Девня

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на дизелово гориво за отопление на ДГ Незабравка, филиал Детелина, филиал Здравец гр. Девня. Доставката ще се осъществява до съответните франко складове на детската градина и сградите на филиалите.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Съгласно предмета на поръчката, разделянето на обособени позиции е нецелесъобразно .

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 315000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Обект на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стоковата борса, съгласно одобрен списък с акт на МС по предложение на министъра на финансите.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно разпоредбите на чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

10.07.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Радостина Манолова Георгиева

VIII.2) Длъжност

директор