Версия за печат

00243-2019-0005

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

50. Медицинска техника


Решение номер 88 от дата 09.07.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 130485795

BG411, Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново ЕАД, ул. Шейново № 19, За: Надка Бозаджиева, Ванеса Драгомирова, България 1504, София, Тел.: 02 9659469, E-mail: pravisti@sheynovo-ag.eu, Факс: 02 9441768

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.sheynovo-ag.eu.

Адрес на профила на купувача (URL): www.sheynovo-ag.eu/profil2.html.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура, медицинско и стопанско оборудване.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на възлагане на настоящата поръчка включва извънгаранционно техническо обслужване за абонаментни услуги и извънабонаментни услуги на повикване, включително и доставка на резервни части/специфични консумативи, профилактика и ремонт на медицинска апаратура, медицинско и стопанско оборудване (съоръжения), съгласно техническа спецификация, по четири обособени позиции.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 43500 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С Решение № 73/05.06.2019 г. на възложителя, на основание чл.110, ал.1, т.1 и т.2 от ЗОП, открита процедура с предмет "Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура и медицинско и стопанско оборудване" УИН 00243-2019-0002 е частично прекратена, поради липса на подадени оферти или поради отстраняване от участие на всички подадени предложения за изпълнение на поръчката като несъответстващи на предварително обявените условия.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

„Стеримед – 93“ ЕООД, ЕИК 040923312; „Емикрон“ ЕООД, ЕИК 201110957; „Перитус“ ЕООД, EИК 202397944; „Джи и Хелткеър България“ ЕООД, ЕИК 201952777; „Хроно“ ООД, ЕИК 130998890; СД “ Медико- газ – Христов и Христова“, ЕИК 122079866; „Тримед“ ЕООД, ЕИК 131211797; „Диамед“ ООД, ЕИК 121062052; „Клима Мобил Сървиз“ ЕООД, ЕИК 200957981; „Елта 90М“ ООД, ЕИК 130469816, „Жозер“ ЕООД, ЕИК 121435341.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: 47 от 12.04.2019 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00243-2019-0002

VI: Одобрявам

поканата за участие
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Срок за получаване на оферти - 19.07.2019 г. до 16:00 часа; Условия за отваряне на офертите - 22.07.2019 г. от 11:00 часа; Договарянето ще се проведе на 23.07.2019 г. от 11:00 часа в административната сграда на „Втора САГБАЛ Шейново“ ЕАД, град София, ул. „Шейново“ № 19, сутерен, отдел „Обществени поръчки“.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т.5 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

09.07.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

д-р Румен Любенов Велев

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор