00714-2019-0002

BG-Варна:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

47. Медицина


Решение номер 49 от дата 09.07.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000090065

BG331, Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение Проф. д-р Димитър Стаматов-Варна ЕООД, бул. Цар Освободител 150, За: Татяна Хинева, България 9000, Варна, Тел.: 052 613797, E-mail: ag_varna@abv.bg, Факс: 052 613797

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.agvarna.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.agvarna.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Друг: представляващ лечебно заведение съгласно чл. 5 ал. 2 т. 16 от ЗОП

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Периодични доставки на медицински консумативи за нуждите на "СБАГАЛ Проф. д-р Д. Стаматов-Варна" ЕООД за перод от 24 месеца

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Настоящата обществена поръчка обхваща периодични доставки на медицински консумативи за нуждите на "СБАГАЛ Проф. д-р Д. Стаматов-Варна" ЕООД след предварителна писмена заявка от страна на възложителя, за период от 24 месеца. Предметът на обществената поръчка е обособен в 70 обособени позиции. Подробно описание на консумативите по всяка една от обособените позиции, в т.ч. включените в позициите номенклатурни единици, количество и други специфични изисквания и изискванията за представяне на мостри, е предоставено в Техническата спецификация (Приложение 1), съставляваща неразделна част от документацията към поръчката. Всеки участник в процедурата може да представи предложение за една или повече обособени позиции, но задължително следва да оферира всички номенклатури в обхвата на конкретната позиция. Възложителят не поставя ограничение за броя на обособените позиции, които ще се възложат на един изпълнител. Не се допуска представяне на варианти в офертата. Посочените в Техническата спецификация - Приложение № 1 от документацията количества са ориентировъчни, прогнозни и осреднени и не пораждат задължение възложителят да ги закупи в пълния обем. Изпълнението на доставките се определя от фактическите потребности на лечебното заведение.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 534398.86 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респективно прозрачност при разходването на финансовите средства. С цел осигуряване на максимална публичност и за да се постигнат най-добрите условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно чрез посочения вид процедура. Посредством тази процедура се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и се създадат равни условия и прозрачност при провеждането й.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Оферираните от участниците медицински консумативи следва да отговарят на нормативно установените изисквания за качество по европейските стандарти, да са опаковани, със съответната маркировка за производител и партидни номера. Маркировката следва да е на всеки кашон, съответно - на всяка опаковка. Всички медицински консумативи, които имат срок на годност, към датата на доставка следва да бъдат с остатъчен срок на годност не по-малък от 75% от обявения от производителя, освен в случаите, когато е постигнато изрично писмено споразумение между страните за това като това обстоятелство изрично се заявява с Предложението за изпълнение на поръчката, подавано от участниците. Медицинските консумативи следва да са опаковани по начин, който да ги запазва от всякакви повреди, дължащи се на атмосферни условия и транспорт. Продуктите, показали отклонения от стандартите и дефекти по време на приложението им в рамките на срока им на годност, се подменят от изпълнителя с редовни такива, като за целта се изготвя протокол. Участниците трябва да имат подробни проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба, когато е приложимо. Оферираните медицински консумативи, представляващи медицински изделия, следва да са с нанесена "СЕ" маркировка в съответствие с изискванията на чл. 15 от ЗМИ, да са с нанесен партиден/сериен номер върху опаковките, когато е приложимо; да са с нанесен идентификационен номер на нотифицирания орган по чл. 63, ал. 4 от ЗМИ, когато процедурите, определени в наредбите по чл. 18 ЗМИ, изискват нанасянето му; да са с нанесени наименование и адрес на управление на производителя и/или упълномощения представител и вносителя; да са придружени от инструкция за употреба, с изключение на изделията, за които това не е предвидено в ЗМИ. Срок на доставка - до 24 часа след подадена от възложителя писмена заявка за доставка Участниците, определени за изпълнители, е необходимо да поддържат на склад средномесечни количества медицински консумативи от номенклатурните единици по спечелените обособени позиции спрямо прогнозните количества, обявени от възложителя.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197 ал. 1 т. 1 от ЗОП настоящото решение може да бъде обжалвано в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП - а именно от изтичане на 14-дневен срок от публикуването в РОП на обявлението за оповестяване откриването на процедурата

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

09.07.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Емил Георгиев Ковачев

VIII.2) Длъжност

Управител на СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД