Версия за печат

01270-2019-0005

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер РПД19-РД93-13 от дата 28.06.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 0006963270530

BG411, Столична община - район Подуяне, Столична община - район Подуяне, ул. Плакалница № 51, За: Станислава Стоянова - главен юрисконсулт, България 1517, София, Тел.: 02 8146162, E-mail: raion@poduiane.info, Факс: 02 8471871

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.poduiane.info.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.poduiane.info/zop-profil-na-kupuvacha.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Друг: местен орган на изпълнителната власт


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Конструктивно-възстановителни работи в старата сграда на ДГ103 „Патиланско царство“, ул. „Гинци“ №16, ж.к.„Хаджи Димитър“, район „Подуяне“

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Конструктивно-възстановителни работи в старата сграда на ДГ103 „Патиланско царство“. Основното застрояване се състои от две сгради. Предмет на конструктивно укрепване на тераси, ремонт на фасада и предписани мерки в технически паспорт е двуетажна сграда със сутерен, строена през 1972 година, така наречената „стара сграда“.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Обществената поръчка не е разделена на обособени позиции, тъй като предметът е неделим. Необходимо е дейностите да бъдат извършени от един изпълнител, тъй като това ще спомогне за цялостното, качествено и навременно изпълнение.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 164919.83 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят е открил "открита" по вид процедура с Решение № РПД19-РД93-3/20.03.2019 г., вписана в регистъра по обществени поръчки с уникален № 01270-2019-0003 и уникален номер в ОВ на ЕС 2019/S 059-135544, като настоящата обществена поръчка е била обособена позиция № 2 от същата. За участие в процедурата, по тази обособена позиция, е подадена само една оферта за участие, която е отстранена на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП. Процедурата по обособена позиция № 2 е прекратена на основание 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП, тъй като подадената единствена оферта не отговаря на условията за представяне. Първоначално обявените условия на поръчката не са променени. Във връзка с горезложеното, Възложителят открива настоящата обществена поръчка на основание чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

ЕТ „РЕМО – НИКОЛАЙ ТОШЕВ“, ЕИК: 106017566

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: РПД19-РД93-3 от 20.03.2019 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 01270-2019-0003

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Обществената поръчка ще се възложи при условията на чл. 114 от ЗОП — без осигурено финансиране. Изпълнението на дейностите, предмет на поръчката, ще започне след осигуряване на финансиране, за което възложителят ще уведоми писмено изпълнителя.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал.1, т.5 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

28.06.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Ева Михайлова Митова

VIII.2) Длъжност

Кмет на Столична община - Район "Подуяне"