Версия за печат

01604-2019-0003

BG-Балчик:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

63. Икономика, профил Счетоводство и контрол


Решение номер 20 от дата 28.06.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 124609886

BG332, Културен център Двореца , гр. Балчик, гр. Балчик, к.з. Двореца, България 9600, За: Светла Митева, България 9600, Балчик, Тел.: 0579 74452, E-mail: accountantt@dvoreca.com, Факс: 0579 76849

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.dvoreca.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.dvoreca.com/en/about-us-en/buy-profile/2015-05-18-14-22-50.html.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Отдих, култура и религия


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Осигуряване на счетоводни услуги, свързани с продажба и отчетност на билети и рекламни материали, за нуждите на ДКИ КЦ „Двореца“ за срок от три години“.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на настоящата обществена поръчка включва и Изпълнителят на услугите по настоящата обществена поръчка следва да обезпечи извършването на следните дейности: • Приемане, съхраняване и предаване на билети и рекламни материали. • Извършване на касови операции по продажбата на билети и рекламни материали на посетителите на комплекса. • Водене на касова книга по форма и ред, установени с вътрешни разпоредби за счетоводна документация. • Проверка на фактическата наличност на паричните суми с билетите и касовия остатък, ежедневно приключване на касовата отчетност. • Подготвяне на ежедневни отчети за продадени билети и рекламни материали в края на всяка работна смяна, които се отчитат на касиера на комплекса. • Попълване на фактури по изискванията на Закона за счетоводството, които се предават на главния счетоводител. • Изпълняване и на други конкретно възложени задачи, свързани с дейността.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Обществената поръчка не е разделена на обособени позиции. Ефективното изпълнение на настоящата обществена поръчка, предполага възлагането в рамките на един договор и реализирането му от един изпълнител.Предметът на поръчката не предпоставя възможността от изпълнението му чрез разделяне на отделни позиции – в конкретния случай не може да се счете, че дейностите могат да бъдат обособени до степен, позволяваща включването им в предмета на самостоятелни договори. На следващо място, изпълнението поръчката без разделяне на обособени позиции ще гарантира постигане на оптимален резултат. Именно възлагането на обществената поръчка на един изпълнител ще гарантира постигането на оптимален процес на управление на целия договор, доколкото същият ще има сравнително продължителен период на изпълнение. Предвид горното, разделянето на обществената поръчка на обособени позиции се явява нецелесъобразно, би се отразило негативно на ефективността при изпълнението и не би способствало за лимитиране на рисковете, обичайно съпровождащи реализацията на договора.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 201000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197 от от ЗОП - в 10 дневен срок от изтичане на срока по чл. 179 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

28.06.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Жени Михайлова

VIII.2) Длъжност

Директор