Версия за печат

01158-2018-0023

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 130316140

BG411, Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура - Главно управление, бул. Шипченски проход № 69, За: инж. Пенчо Петков, България 1574, София, Тел.: 02 8079999; 082 818994, E-mail: office@bgports.bg, Факс: 02 8079966

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.bgports.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bgports.bg/bg/zop/257.

I.4) Основна дейност

Пристанищни дейностиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-09-78 от 19.09.2018 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01158-2018-0023
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

В качеството си на партньор по Проект DBS Gateway Region № DTP1-050-3.1, финансиран по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014- 2020 г., ДП „Пристанищна инфраструктура“ има задължението в рамките на дейност 5.3. „Разработване на проект“ да извърши проучване на възможностите за финансиране на предварително избран проект. Целта на поръчката е Възложителят да получи проектно предложение, което, при наличието на подходящи условия за финансиране, да послужи за кандидатстване за финансиране на проект с предмет: „Изготвяне на предпроектно проучване за изграждане на Port Community system (PCS) между речните пристанища с национално значение”. Проектното предложение следва да е качествено изготвено и окомплектовано в необходимия обем и съдържание, на български и английски език. В обхвата на поръчката се включва изпълнението на две дейности.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: ДЕП-1 от 11.01.2019 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Пуленг ПМ ООД, бул. „България“ № 109, България 1404, София, Тел.: 088 5420544, E-mail: pooleng.bulgaria@gmail.com, Факс: 088 5420544

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Консултантски услуги по изготвяне и окомплектоване на проектно предложение за изготвяне на предпроектно проучване за изграждане на PCS между речните пристанища с национално значение” във връзка с изпълнението на дейности по проект „Regional and Transport Development in the Danube-Black Sea Region towards a Transnational Multiport Gateway Region” (DBS Gateway Region) № DTP1-050-3.1, финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014- 2020 г. Услугите включват изпълнението на следните дейности: 1. Дейност 1: Събиране на данни и извършване всички необходими проучвания за подготовка на проектното предложение за проект: „Изготвяне на предпроектно проучване за изграждане на PCS между речните пристанища с национално значение”. 2. Дейност 2: Изготвяне на проектното предложение. В рамките на тази дейност консултантът следва да анализира и обобщи резултатите от извършените проучвания и събраните данни в „Проектно предложение“ оформено и със съдържание, съгласно посоченото в част II Техническа спецификация от документацията за поръчката.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

60

ІII.7) Стойност, посочена в договора
77705 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е 85% от стойността на договора.

IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

17.06.2019 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
77705 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Изготвеното проектно решение е предадено в 60-дневния срок - на 12.03.2019 г. Съгласно чл. 5, ал. 2 от договора времето, необходимо за разглеждане и приемане от възложителя на проектното предложение, предмет на договора, както и времето, необходимо за съгласуването на изготвеното от изпълнителя и прието от възложителя проектно предложение с партньорите по Проекта не е включeно в срока за изпълнение. Съгласуваното от партньорите по Проекта предложение е прието с окончателен Приемо-предавателен протокол от 04.06.2019 г., като окончателното плащане по договора е извършено на 17.06.2019 г.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

26.06.2019 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Ангел Борисов Забуртов
VII.2)
Длъжност: генерален директор