Версия за печат

00546-2019-0006

BG-гр.София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

68. Хранително-вкусова промишленост


Решение номер З-163 от дата 20.06.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000662776

BG411, Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология ЕАД, ул. Пловдивско поле №6, За: Росица Христова, България 1756, гр.София, Тел.: 02 8076355, E-mail: rhristova@sbaloncology.bg, Факс: 02 8706321

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.sbaloncology.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.sbaloncology.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190613vLCp1524513.

I.2) Вид на възложителя

Друг: чл. 5, ал. 2, т. 16 ЗОП

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

“ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВЯНЕ НА ГОТОВА ХРАНА ЗА ЛЕЖАЩО БОЛНИ ЗА НУЖДИТЕ НА УСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ, ЕАД ГР. СОФИЯ ЗА СРОК ОТ 12 М.”

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка включва избор на изпълнител, който да приготвя (в регистриран обект, съгласно Закон за храните) и да доставя (с транспорни средства, предназначени за превоз на хранителни продукти) готова храна по менюта за лежащо болни за нуждите на УСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ, ЕАД гр. София за срок от 12 м. Прогнозните количества менюта по диети за срок от 12 месеца са описани подробно в техническата спецификация, Приложение и неразделна част от настоящата документация. 1.5. Посочените количества (прогнозен брой)хранения по диети за срок от 12 месеца са ориентировъчни и не пораждат задължения за „УСБАЛ по онкология” ЕАД да ги поръча и заплати в пълния прогнозен обем. Фактическото изпълнение на обществената поръчка се определя на базата числеността на приема на пациенти за конкретния период. 1.6. Изготвеното седмично меню ще се заявява от страна на Възложителя една седмица предварително. 1.7. Всеки участник следва да представи оферта за всички менюта и диети; продукти и др.включени в техническата спецификация, приложение към поръчката. В случай, че участник подаде оферта, която не включва всички менюта; диети, продукти и пр. същата ще бъде отстранена, поради липса на комплектност. Количествата са прогнозни, Възложителя има правото да не закупи всички. 1.8. При подписване на договора за обществена поръчка, ако определеният за изпълнител участник е обединение, което не е юридическо лице, следва да представи документ за регистрация като юридическо лице.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Възложителят не определя обособени позиции, тъй като по целесъобразност предметът на поръчката е неделим - съобразно техническа спецификация – приложение и неделима част от настоящата документация. Същата се състои от 7 броя позиции. Задължително е оферирането на всички позиции в техническата спецификация Неоферирането на всички 7 бр. позиции в пълнота и в съответствие с условията на възложителя е основание за отстраняване от процедурата.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 106810 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Публично състезание по чл.18, ал.1, т.12 във връзка с чл. 20, ал.2. т.2 от ЗОП. За провеждане на настоящата процедура Възложителят е избрал да проведе публично състезание по реда на чл.176 и следващите във вр. чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП, поради предвидена прогнозна стойност от106810.00 лв. без ДДС (сто шестдесет и шест хиляди сто седемдесет и пет лева) за изпълнение на същата.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

чл.197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

20.06.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

д-р Стефан Константинов Константинов

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор на "УСБАЛ по онкология" ЕАД, гр.София