Версия за печат

00338-2019-0007

BG-гр.Разград:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер ЗОП-18 от дата 19.06.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000505910

BG324, Община Разград, бул.Бели Лом № 37А, За: Веселка Дакова и Ивайло Ганев, България 7200, гр.Разград, Тел.: 084 618171; 084 588951, E-mail: kmet@razgrad.bg, Факс: 084 660090

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.razgrad.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index..

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Текущ ремонт на уличната мрежа в Бизнес зона „Перистър““

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Настоящата обществена поръчка обхваща изпълнение на ремонт на обслужващи улици и паркинги в Бизнес зона „Перистър“, гр. Разград с ориентировъчен обем от 1300 кв.м., съобразно възникналите потребности и в рамките на финансовия ресурс на Възложителя. Предвижда се да се извършат следните видове работи: изрязване асфалтова настилка с фугорез; фрезоване асфалтова настилка при 4см дебелина; изкоп с багер в земни почви на транспорт; ръчен изкоп за подравняване; доставка и полагане на трошенокаменна настилка, вкл. подготовка на основата и уплътняване; запълване на единични дупки в уличните платна с трошен камък; машинно полагане на асфалтова смес - биндер, вкл.превоз; машинно полагане на плътна асфалтова смес, вкл. превоз на асфалтова смес; машинно полагане на неплътна асфалтова смес, вкл. превоз на асфалтова смес до гр.Разград; ръчно полагане на плътна асфалтова смес, вкл. превоз на асфалтова смес до гр.Разград; запълване на пукнатини под 3 mm с битумна емулсия или разреден битум вкл.предварителна подготовка; запълване на пукнатини над 3 mm с битумна паста вкл.предварителна подготовка повдигане ревизионна шахта; повдигане на уличен оток единичен; ръчно натоварване на земни маси, стр. отпадъци, фрезована смес и извозване до депо в рамките на град Разград; механизирано натоварване на земни маси, стр. отпадък, фрезована смес на транспорт и извозване до депо в рамките на град Разград. Изискванията, свързани с изпълнение на поръчката се съдържат в документацията на поръчката, в това число в Техническата спецификация, както и в приложимата към нея нормативна уредба.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Настоящата обществена поръчка е неделима по своята същност предвид обстоятелството, че всяка една дейност е свързана с останалите, които са необходими за изпълнение на строително – монтажните работи. Естеството на изпълнение на поръчката и включените за изпълнение дейности в нейния предмет не предполагат необходимост от разделяне на обособени позиции. Липсват ясни критерии и наличие на разграничителни белези, по които да се обособят отделни обекти, респективно отделни обособени позиции в предмета на обществената поръчка.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 30000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С оглед прогнозната стойност на поръчката, посочена в Раздел IV.7) на настоящото решение, предвид сходните потребности на възложителя и законосъобразното планиране на обществените поръчки, избраният вид процедура е публично състезание на основание чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП. Съгласно чл.18, ал.2 от ЗОП публично състезание е процедура, при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.4 от Закона за обществените поръчки.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

19.06.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Д-р Валентин Стефанов Василев

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Разград