Версия за печат

00579-2019-0004

BG-с.Струмяни:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

70. Дизайн и реклама


Решение номер ОП-8(1) от дата 19.06.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000024713

BG413, Община Струмяни, с.Струмяни, пл. 7 - ми Април № 1, За: Василка Панкова, България 2825, с.Струмяни, Тел.: 07434 3108, E-mail: strumyani_oba@yahoo.com, Факс: 07434 3105

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.strumyani.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.strumyani.org/subsection-43-profil_na_kupuvachazo.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на оборудване и обзавеждане по проект: „Изграждане на четири центъра за грижа за лица с психични разстройства на територията на община Струмяни“.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

В настоящата обществена поръчка се предвижда доставка на следните следните артикули: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Доставка и монтаж на обзавеждане“ –Единично легло стандартно с ракла - 90/200 – 68 бр., Матрак за единично легло - 90/200 – 68 бр., Нощно шкафче – 60 бр., Гардероб 150/211/61 см – 60 бр., Гардероб 225/211/61 см – 8 бр., Щори за спалните помещения тип римски – 120 бр., Кошче за отпадъци за баня метален капак, вместимост 3 литра, диаметър 17 см, височина 24 см – 60 бр., Кошче за отпадъци с педал 5л – 60 бр., Работно бюро -140 x 60 x 74 cm – 8 бр., Офис стол - 8 бр., Диван – 20 бр., Фотьойл – 16 бр., Кушетка – 4 бр., Маса – 12 бр., Шкаф за телевизор – 8 бр., Маса за 4 човека – 8 бр., Маса за 8 човека – 4 бр., Кухненски столове – 64 бр., Разливно по архитектурен проект – 4 бр., Кухненски шкаф по архитектурен проект – 4 бр., Кухненска мивка – 4 бр., Шкафове над кухненски плот по архитектурен проект – 4 бр., ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Доставка и монтаж на електрическо оборудване“ - Телевизор – 8 бр., Хладилник – 4 бр., Съдомиялна машина – 4 бр., Елекрическа фурна – 4 бр., Плот за вграждане – 4 бр., Аспиратор – 4 бр., Перална машина – 8 бр., Сушилня – 8 бр., ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „Доставка и монтаж на настолни компютри“ - Настолен компютър с мишка, клавиатура и монитор – 8 бр.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Настоящата обществена поръчка се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020, приоритетни оси Регионална социална инфраструктура, наименование на процедура: „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни хора с увреждания”, с Код на процедура BG16RFOP001-5.002-0026-С01, с наименование на проекта: „Изграждане на четири центъра за грижа за лица с психични разстройства на територията на община Струмяни“. Община Струмяни, в качеството си на бенефициент получи финансиране по ДБФП № РД-02-37-16/24.01.2019 г. с крайна дата на изпълнение на договора 24.01.2021 г.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 182609.68 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Настоящата обществена поръчка е открита на основание чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 5, ал. 2, т. 9, чл. 20, ал. 1, т. 1, буква „б“, поради това, че Възложителят е възлагал и ще възлага други поръчки за сходни доставки, чл. 18, ал. 1, т. 1, чл. 73, ал. 1, предложение първо и чл. 74, ал. 1 от ЗОП. Основанието за провеждане на процедурата е необходимост от изпълнение на доставки – оборудване и обзавеждане за четири центъра за грижа за лица с психични разстройства, включени в проект, по който Община Струмяни е бенефициент и по които има сключен административен договор за ДБФП № РД-02-37-16/24.01.2019 г., по проект с наименование: „Изграждане на четири центъра за грижа за лица с психични разстройства на територията на община Струмяни“. В настоящия случай, прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 182 609.68 (сто осемдесет и две хиляди шестотин и девет лева и шестдесет и осем стотинки) лева без ДДС. Прогнозната стойност на обществената поръчка е под прага, определен с чл. 20, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП. Поради това, че възложителят е провеждал и ще провежда други процедури за сходни доставки е заложено провеждане на открита процедура на основание чл. 73, ал. 1 от ЗОП, като възложителят свободно избира настоящата процедура да бъде проведена като открита, което обстоятелство е и в съответствие с обявената процедура в проектното предложение. Предвид обстоятелството, че не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане на открита процедура. Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 196, ал. 1 от ЗОП на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка. Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

19.06.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Емил Димитров Илиев

VIII.2) Длъжност

Кмет на община Струмяни