Версия за печат

00267-2019-0052

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

69. Изкуства


Решение номер 19РОП47 от дата 14.06.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

BG421, Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов №1, За: Тодор Тодоров - директор дирекция ОП, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656760, E-mail: todor_todorov@plovdiv.bg, Факс: 032 660571

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190613sUoO8396549.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Организиране и провеждане на концерт "Звездите на България - най-големите хитове"

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Във връзка с предстоящото Национално турне "Звездите на България - най-големите хитове", Община Пловдив ще възложи организирането и провеждането на концерт в Пловдив, посветен на Пловдив-Европейска столица на културата 2019. Концертът ще се проведе на 08.07.2019 г. в Античния театър на гр. Пловдив. В концерта ще вземат участие следните артисти: Орлин Горанов, Кристина Димитрова, Маргарита Хранова, Данчо Караджов, Мими Иванова, Петя Буюклиева, Владислав Славов, Христо Кидиков и Росица Кирилова. За събитието ще бъде издаден диск с позициониране на логото на Община Пловдив.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Настоящата процедура се провежда за възлагане на обществена поръчка на конкретен изпълнител, притежаващ изключителни права, поради което е невъзможно разделянето на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 20000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Концертът ще се проведе като част от Национално турне под същото име. С участниците организаторът е сключил договори, с които ги ангажира да участват в оранизираното от него турне, като на Възложителя са предоставени копия на договорите с изпълнителите за участие в концерта в гр. Пловдив. Тъй като организаторът "БГ Мюзик 18" ЕООД по силата на договорите притежава правото да проведе концерта под съответното име с участие на вече ангажираните изпълнители, то той притежава изключителни права по смисъла на чл. 79, ал. 1, т. 3, б. "в" от ЗОП и друго лице не би могло да организира концерт със същите изпълнители под съответното наименование. Процедурата ще се проведе при условията на чл. 65, ал. 1 от ППЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Договор за възлагане на поръчката ще бъде сключен с "БГ Мюзик 18" ЕООД, с ЕИК 204966999.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

14.06.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Александър Милков Държиков

VIII.2) Длъжност

Зам.-кмет – „Култура и туризъм" при Община Пловдив и Възложител, съгласно заповед № 17ОА1612/30.06.2017 г. на Кмета на Община Пловдив