Версия за печат

00035-2018-0001

BG-Костинброд:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000776363

BG412, общена Костинброд, ул.Охрид №1, За: Снежа Трендафилова - Директор на дирекция Обществени поръчки и Оперативни програми и проекти и главен юрисконсулт или инж.Габриела Георгиева - зам.-кмет УТ, ОС и Е, България 2230, Костинброд, Тел.: 00359721 68712, E-mail: kostinbrod.bg@gmail.com, Факс: 00359721 68777

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.kostinbrod.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://kostinbrod.bg/archives/17174.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Строителство
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-05-148 от 23.05.2018 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00035-2018-0001
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Благоустрояване и паркоустрояване на централен площад и паркинги в кв.99а и прилежаща улица с о.т.376а-о.т.927 от регулационния план на гр.Костинброд. Обектът е IV-та категория, съгласно чл.137 , ал. 1, т.4, буква „д“ от ЗУТ. За обекта има издадени: Разрешения, становища и предварителни договори за присъединяване със заинтересованите ведомства и Разрешение за строеж № 90/19.07.2013 г., презаверено през 2016 г. и Заповед за изменение №09/10.05.2018 г. от гл. архитект на община Костинброд. Строителството предвижда реконструкцията на пешеходно пространство, заключено между ул. „Охрид”, ул. „Христо Ботев” и ул. „Димчо Дебелянов”. На запад територията е ограничена със сградата на Народно читалище „Иван Вазов-1947”, сградата на Потребителна Коопераци от север Пощата. Площта съгласно предвижданията на одобрения технически проект е 16520 м2. Детайлно специфициране на видове работи и количества материали се представят в техническите спецификации, КСС, техническите проекти и документацията.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 148 от 27.08.2018 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Стреза ЕООД, бул.Александър Стамболииски № 134, ет.3, България 1309, София, Тел.: 00359 24484117, E-mail: streza_eood@abv.bg, Факс: 00359 24484117

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

СМР за реализиране на Етап 1 - ,,Благоустрояване и паркоустрояване на централен площад и паркинги в кв.99а и прилежаща улица с о.т.376а-о.т.927 от регулационния план на гр.Костинброд”

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

27.08.2018 г. 

Крайна дата

14.05.2019 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
873333.33 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

14.05.2019 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
873333.33 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Срокът на договора е в обхвата на предвидените възможности за реализиране на обекта по ЗУТ, определени в Раздел V "Срок за изпълнение", чл.5, ал.1, ал.2 и ал.3 от договор № 148 от 27.08.2018 г. от 4 месеца от подписване на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и е приключил с Акт за установяване на годността за приемане на обекта приложение №15, към чл.7, ал.3, т.15 от Наредба №3/03 г.За обекта е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №29 от 03.05.2019 г. Последно действие по изпълнението на договора е окончателно плащане на 14.05.2019 г. Обявление за поръчка в РОП: 848506 ОТ 23.05.2018Г.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

13.06.2019 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Трайко Андреев Младенов
VII.2)
Длъжност: кмет на община Костинброд